S3 Gàidhlig – Turas SMO

Air Dimairt, fhuair còignear bho S3 cothrom tadhal air Sabhal Mòr Ostaig, Colaiste Gàidhlig na h-Alba, san Eilean Sgitheanach. Chaidh sinn air an treana eadar Inbhir Nis agus Caol Loch Aillse, an uairsin tacsi gu ruige Sleite, far a bheil a’ Cholaiste. An toiseach fhuair sinn fàilte agus fios mun àite bho Cheitidh.

Chaidh sinn a’ choimhead air àrainn Ostaig, far an do thoisich Sabhal Mor Ostaig mar cholaiste air ais ann an 1973.

As dèidh sin, choisich sinn dhan togalach, ùr, spaideil – Ionad Iain Nobail, far an do ghabh sinn biadh.

Choinnich sinn ri tòrr eòlaichean tron latha. Thachair sinn ri Decker Forrest – stiuiriche a’ chursa chiùil, agus thug e dhuinn fiosrachadh mun chursa agus an iomadh chothrom an lùib sin.

An uairsin, chaidh sinn gu Fiolm G (a tha steidhichte le oifis ann an Ionad Iain Nobail). Bhruidhinn Eilidh bho Fiolm G rinn agus sheall i dhuinn diofar fiolmaichean goirid. Bha seo air leth spòrsail agus inntinneach.

Mu dheireadh, thadhail sinn air togalach ‘Fas’ far a bheil stiudio, oifisean agus cuideachd far a bheil riochdairean program ‘Bannan’ steidhichte. Bha cothrom ann ionnsachadh mu dheidhinn na cothroman a th’ ann an saoghal na Gàidhlig  a thaobh na meadhanan agus fhuair sinn fiosrachadh mun chursa ‘Gàidhlig is na meadhanan’ aig Sabhal Mòr Ostaig.

Thill sinn air an treana feasgar as dèidh latha air leth inntinneach agus spòrsail.

On Tuesday, five pupils from S3 visited Sabhal Mor Ostaig, Scotland’s Gaelic College, for an open day. The college is situated in the Isle of Skye. We travelled from Inverness to Kyle by train and then taxi from Kyle over to the college, in Sleat. We were met by Ceitidh, student recruitment officer, who welcomed us and showed us some slides and videos about life at the college.

We had a tour of the Ostaig campus, where the college first started back in 1973.

After that we walked over to the new, very modern building – Ionad Iain Nobail, where we had lunch.

We spoke to many different staff throughout the day, all of them experts in language, music or media. Decker Forrest (the Gaelic & Traditional Music course leader) spent time telling us about the structure of the course and the many opportunities connected to it.

We then met with Eilidh from Film G (based in Ionad Iain Nobail). Eilidh spoke about filmmaking and showed us a variety of short films. It was really fun spending time at Film G.

Finally we had a tour of the Fas building – a purpose-built cultural and creative hub which has a film studio, radio studio and many offices including the production office of tv show ‘Bannan’. We learned about the vast range of opportunities in Gaelic media and were told all about the ‘Gaelic and Media’ degree course.

We returned home to Inverness by train in the evening after a very interesting and fun day out at Sabhal Mor Ostaig.

Advertisements

Duais Iain Muir – Na Torran

Air Dihaoine 5mh Cèitean, choinnich sgoilearan à Acadamaidh Rìoghail Inbhir Nis, Acadamaidh Inbhir Pheofharain agus Àrd-sgoil Phort Rìgh aig ostail na Torrain san Eilean Sgitheanach. Tha na sgoilearan seo uile ag obair a dh’ ionnsaigh teisteanas Dhuais Iain Muir le Comunn na Gàidhlig.

Oidhche Haoine, às dèidh turas caran fada air meanbh-bhus eadar Inbhir Nis agus na Torran, ghabh sinn bbq ann an gàrradh an ostail agus chuir a h-uile duine eòlas air caraidean ùra.

Madainn Dhisathairne, chaidh sinn air turas bàta bho chidhe Ealghoil gu ruige Loch Sgàbhaig. Air an t-slighe, chunnaich sinn tòrr ròin a’ gabhail na grèine air na creagan! Choisich fad 15 mionaidean a dh’ ionnsaigh Loch a’ Choir’ Uisge, an locha ainmeil. Abair sealladh – bha an locha cho brèagha. Chuir sinn seachad uair a thìde gu leth an sin a’ cluich air a’ chladach anns a’ ghrian, ag ithe lòn pasgte agus a’ gabhail teòclaid teth. Bha dithis againn ag iasgach, cuideachd. Thìll sinn feasgar a dh’ Inbhir Nis air a’ mheanbh-bhus.

Chaidh an turas seo a chuir air dòigh airson cothrom a thoirt do sgoilearan coinneachadh ri feadhainn eile a tha a’ dèanamh Duais Iain Muir le Comunn na Gàidhlig agus cuideachd cothrom a thoirt dhaibh Gàidhlig a bhruidhinn fad 2 latha. ‘S e fìor dheagh thuras a bh’ ann agus ‘s e an ath rud a tha romhpa – an Tachartas Còmhnaidh (Duais Iain Muir) ann an Tom an t-Sabhail bho Dhiluain 12mh – Diardaoin 15mh Òg Mhìos. Tha a h-uile duine a’ gabhail fiughair ris.

Above are photos of the Inverness John Muir Award group, taken on Friday night at the Torrin outdoor centre. (4 of the pupils missing from the photo couldn’t make the trip). In the background is Blaven. It was certainly a great trip. Before this photo was taken, we had a barbecue in the garden of the Torrin centre, overseen by Donald and his good cooking skills! Finlay M and Finlay T had a shot at fishing in Loch Slapin (in front of the centre) since they had brought their fishing rods. No fish to be caught sadly! 

The next morning, we drove in the Spòrs Gàidhlig bus to Elgol pier, for a 9.15am departure on the Misty Isle boat trip over to Loch Scavaig. The boat trip took half an hour and on the way we passed a large seal colony where the seals were basking in the sun! A short walk took us to beautiful Loch Coruisk (photo attached) where we had a picnic, skimmed stones, enjoyed the sun, and the boys fished from the rocks again. 

Pupils from Dingwall and Skye also attended the trip and everyone made new friends. A larger selection of photos can be seen on the Comunn na Gàidhlig / Spòrs Gàidhlig facebook page.

Siuthad 2016-7

S2 Gaelic – Bethaney, Niamh, Chloe

On Diardaoin sia-deug am Màrt there was an event in Eden Court called Siuthad. It was a chance for 2nd year pupils, learners and fluent, to come and see what jobs there are that you can use Gaelic in. There was a few stalls there all about the different jobs you can do in Gaelic. You could get free pens, pencils and books.

Some of the workshops included people telling us their experience with using Gaelic in their daily work. We got to learn about their jobs and what they do. Once we had finished learning about the different jobs that we could use Gaelic in we got something to eat and drink which was thoroughly great then we got the bus back to school.

S2 Gaidhlig

Cameron –

Bha Siuthad math oir bha tòrr biadh ann agus choinnich mi ri caraidean a bha ag obair air Gleusta.

Marianna –

Bha e gu math sporsail agus dh’ionnsaich mi tòrr. Cuideachd bha na freebies math agus am biadh a fhuair sinn aig àm lòn.

Sian –

’S e latha math a-mach às an sgoil a bh’ ann, Bha e math faicinn na diofar obraichean a dh’fhaodadh sinn dèanamh le Gàidhlig. Cha robh fios againn càite a dh’fheumadh sinn a bhith agus cuin. Ach bha na freebies agus am biadh uabhasach math. Dh’fhaodach barrachd ‘activities’ a bhith ann, mar geamaichean spòrsail a bhios gar cuideachadh ag ionnsachadh mu dheidhinn obraichean.

Eilidh –

Bha e gu math inntinneach a’ faicinn tòrr daoine le Gàidhlig a tha le obraichean diofraichte. Chòrd e rium a’ cluinntinn na sgeulachdan a bh’ aig na daoine aig na stallaichean ri ràdh. Ach, cha robh fios againn càite an robh sinn a’ dol.

Finn –

Bha am biadh math ach bha feadhainn de na bùthtan-obrach dorainneach. Cha robh e air a chuir ann an òrdugh math, cha robh fios againn càite an robh sinn a’ dol.

Euan –

Bha an toiseach agus an stuth mu dheidhinn na meadhanan math ach bha e a’ faireachdann nach robh mòran òrdugh ann.

Calum –

Bha an latha Siuthad uabhasach math’. Bha na bùthtan-obrach math is bha am biadh. Bha tòrr daoine an sin is bha tòrr rudan ri fhaicinn cuideachd.

Connor –

Bha an rud meadhanan a’ còrdadh rium agus bha na nigheanan ann an Allt a’ Mhuilinn èibhinn oir bha iad dìreach a’ gàireachdainn a h-uile turas agus bha e math oir bha mi a’ coinneachadh le caraidean eile agam ann an sgoil eile. ’S e dìreach latha sgoinneil a bh’ ann an Siuthad.

 

 

S5/6 Gaelic Turas dhan BhBC

Four pupils from S5/6 Gaelic visited the BBC last Tuesday to use their Gaelic and learn about career opportunities in the BBC. They all really enjoyed the visit and had the chance to make their own news programme – a challenge they handled very well!

See below for their reviews of the day:

Chaidh mi dhan BBC air turas sgoile. Bha an turas sporsail agus inntineach. Chaidh mi ann comhla ris an clas 5/6 agam. Bha mise a’ deànamh spòrs air na naidheachdan. Choisich mi a-steach aig an àm ceàrr! Bha e eibhinn. ’S e cothrom sgoinneil a bh’ ann. –Ash Young

Chaidh mi dhan BhBC an t-seachdainn sa chaidh chomla ris a’ chlas Gàidhlig agam. Bha e inntineach agus uabhasach sporsail. Dh’ ionnasaich mi moran rudan mu na tha a tachairt ann. Bha mi a’ cleachdadh an computer airson fuaim. ‘S e làtha math a bh’ ann. Bha na daoine làn eòlas mun BhBC agus An Là. Chunnaic mise dè bha iad a’ dèanamh. Chòrd a’ BBCc ruim gum mòr! – Lauren Grant

Chaidh mi dhan BhBC an t-seachain sa chaidh chomla ris a’ chlas Gàidhlig agam. Bha e uabhasach sporsail agus glè inntinneach. Bha e math ionnsachadh mu na tha luchd-obrach a’ dèanamh ann. Bha mi a’ lìbhrigeadh am program naidheachd. Bha lìbhrigeadh a’ còrdadh rium airson bha e glè sporsail agus ‘s e cothrom glè mhath a bh’ ann. Bu toigh leam a’dhol air ais. – Megan Bain

Chaidh an chlas Gàidhlig dhan BhBC ann an Inbhir Nis.  Bha e uabhasach inntinneach. Bha sinn ag ionnsachadh mu ag obair na diofar camarathan agus na dealbhan.  Bha e glè spòrsail! Bha mo charaidean a’ lìbhrigeadh na naidheachan, An Là, bha e èibhinn! Nuair a bha sinn aig a’ BhBC, bha sinn a’ bhruidhinn anns a’ Gàidhlig.  An dèidh làimhe, bha a’ chlas a’ dol dhan a’ bhaile agus bha sinn a’ dol dhan iomadh bùthan. Bha e glè mhàth! – Leila Jack

S3 Gaelic SCILT Business Brunch

A visit to Scilt’s Business Brunch held at the Kingsmills on Tuesday 26th January has gone down well with S3 pupils. Inverness Royal Academy was allocated 20 spaces – 10 Gaelic and 10 Modern Languages – at the event which aimed to promote language learning among pupils. Presentations and workshops were run in order to encourage pupils to view languages as an asset when applying for jobs. With the added bonus of tea, coffee and bacon rolls, the day has been highly praised by those who attended, with many saying they are now more likely to continue with language as they progress through the school. Chòrd an latha riutha gu mòr agus dh’ionnsaich iad tòrr!

Read the Gaelic pupils’ reviews here:  S3 Scilt Business Brunch – reviews

 

Turas dhan Eilean Sgitheanach

20150827_145533 20150827_142114

Chaidh S5/6 air turas dhan Eilean Sgitheanach an-dè far an do dh’ionnsaich iad barrachd mu na fuadaichean. Bha e air leth feumail oir tha sinn air a bhith a’ coimhead air ‘Hallaig’. a sgrìobh Somhairle MacGill-Eain, sa chlas o chionn ghoirid. Chòrd e riutha soidhnichean Gàidhlig fhaicinn agus chleachd iad tòrr facail is abairtean a dh’ionnsaich iad sa chlas (N.B. Bogha-froise = rainbow!).

Seo na bha aig tè bhon chlas Beurla (a thàinig còmhla rinn) ri ràdh mu dheidhinn:

Chaidh Lusaidh Seumas, sgoilear sa chlas Beurla aig an àrd-ìre, air turas gu Suidhisnish, baile a dh’ fhuiling buaidh nam fuadaichean anns an t-Eilean Sgitheanach tràth anns na 1850an.

“Tha adhbhar ann gur e ‘Eilean a’ Cheo’ a th’ aca air an t-Eilean Sgitheanach! Ged nach robh an aimsir buileach cho math sa bha sinn an dùil, dh’ionnsaich sinn tòrr agus chòrd a’ chuairt dhan bhaile rinn. ’S e cothrom air leth a bh’ ann ionnsachadh mu cho iomallach sa bha na daoine agus mar a dh’ fhuiling iad. Tha e doirbh a thuigsinn cho uabhasach sa bha cùisean dha na daoine ach tha am pìos bàrdachd, ‘Hallaig, a sgrìobh Somhairle MacGill-Eain ar cuideachadh. Bha againn ri coiseachd astar gu math fada ach bha sinn uile gu math toillichte Caolas Loch Aillse agus bùth nan sliseagan a ruighinn aig a cheann thall!”

20150827_132749_HDR 20150827_132235

Duais Iain Muir

Chòrd Tachartas-còmhnaidh ri sgoilearan Gàidhlig ARI o chionn ghoirid. Am bliadhna choisinn clann à 7 àrd-sgoiltean ann an Alba Duais Iain Muir sa Ghàidhlig le Comunn na Gàidhlig. Bha sgoilearan a’ coinneachadh gach cola-deug aig àite fiadhaich ionadal, far an do rannsaich iad an sgìre is dh’ionnsaich iad mu ghlèidhteachas agus fiadh-bheatha. An uairsin thachair gach buidheann le chèile airson ‘tachartas còmhnaidh’ ann an Tom an t-Sabhail bho 9mh – 12mh Òg Mhios airson barrachd ionnsachadh, airson cur-seachadan spòrsail agus airson na teisteanasan fhaighinn.

 

Dh’ ionnsaich iad gur e Tom an t-Sabhail am baile as àirde air Ghàidhealtachd. Rinn iad rannsachadh air baile is air eachdraidh Thom an t-Sabhail. Rinn gach buidheann taisbeanadh aig an tachartas-còmhnaidh ag innse mun sgìre aca fhèin is mu na rudan a rinn am buidheann acasan gus na Duaisean Iain Muir a choileanadh.

 

Fhuair daoine cothrom air tòrr chur-seachadan spòrsail aig an tachartas-còmhnaidh, m.e. loidhne-dùbhlain agus Comas Coille. Bha ceilidh uabhasach spòrsail  air an oidhche mu dheireadh le cuid a’ seinn ‘s a’ pìobaireachd.

 

Bha 49 uile gu lèir aig an tachartas-còmhnaidh agus chòrd e ri sgoilearan à Acadamaidh Rìoghail Inbhir Nis a bhith a’ tachairt ri caraidean ùra. ‘S e an ath rud – Turas Ghlaschu le Comunn na Gàidhlig (27mh – 30mh Samhainn) a bheir cothrom do sgoilearan Dhuais Iain Muir 2015 a bhith coinneachadh a-rithist, ach bidh an turas cuideachd fosgailte do dhuine sam bith ann an S2-S4 a tha fileanta sa Ghàidhlig.

 

 

Lead by the youth organisation Comunn na Gàidhlig, a group of our Gaelic Medium students met with students from other secondary schools in Scotland and achieved their prestigious John Muir Awards through the medium of Gaelic recently. Each group had a local ‘wild area’ where they met fortnightly from January to June, discovering the area and learning about conservation and local wildlife. From 9th – 12th June, all the groups congregated for a four-day residential in Tomintoul for more learning, fun activities and to be presented with their John Muir Award certificates.

 

During the residential the students discovered that Tomintoul is the highest village in the Highlands. They researched the village and the history of the area one day by visiting the local museum and other places of interest. Every group gave a presentation at the residential, with photographs and videos, to show the other groups their local area and what work they had carried out from January – June to achieve their awards.

 

Everyone had a fantastic time at the residential and they got to experience many fun activities such as the Zip Wire park, Gorge Walking and Bushcraft. There was a cèilidh on the last night, with students showcasing songs and music.

 

There were 49 students in total at the residential and the Inverness Royal Academy pupils enjoyed making new friends from other areas. The next opportunity for the groups to meet with be ‘Turas Ghlaschu’ (Glasgow Trip) with Comunn na Gàidhlig (27th – 30th November) – fluent Gaelic speaking pupils in S2-S4 can register for this trip even if they didn’t take part in the John Muir Award 2015.DSCN1221