Duais Iain Muir – Na Torran

Air Dihaoine 5mh Cèitean, choinnich sgoilearan à Acadamaidh Rìoghail Inbhir Nis, Acadamaidh Inbhir Pheofharain agus Àrd-sgoil Phort Rìgh aig ostail na Torrain san Eilean Sgitheanach. Tha na sgoilearan seo uile ag obair a dh’ ionnsaigh teisteanas Dhuais Iain Muir le Comunn na Gàidhlig.

Oidhche Haoine, às dèidh turas caran fada air meanbh-bhus eadar Inbhir Nis agus na Torran, ghabh sinn bbq ann an gàrradh an ostail agus chuir a h-uile duine eòlas air caraidean ùra.

Madainn Dhisathairne, chaidh sinn air turas bàta bho chidhe Ealghoil gu ruige Loch Sgàbhaig. Air an t-slighe, chunnaich sinn tòrr ròin a’ gabhail na grèine air na creagan! Choisich fad 15 mionaidean a dh’ ionnsaigh Loch a’ Choir’ Uisge, an locha ainmeil. Abair sealladh – bha an locha cho brèagha. Chuir sinn seachad uair a thìde gu leth an sin a’ cluich air a’ chladach anns a’ ghrian, ag ithe lòn pasgte agus a’ gabhail teòclaid teth. Bha dithis againn ag iasgach, cuideachd. Thìll sinn feasgar a dh’ Inbhir Nis air a’ mheanbh-bhus.

Chaidh an turas seo a chuir air dòigh airson cothrom a thoirt do sgoilearan coinneachadh ri feadhainn eile a tha a’ dèanamh Duais Iain Muir le Comunn na Gàidhlig agus cuideachd cothrom a thoirt dhaibh Gàidhlig a bhruidhinn fad 2 latha. ‘S e fìor dheagh thuras a bh’ ann agus ‘s e an ath rud a tha romhpa – an Tachartas Còmhnaidh (Duais Iain Muir) ann an Tom an t-Sabhail bho Dhiluain 12mh – Diardaoin 15mh Òg Mhìos. Tha a h-uile duine a’ gabhail fiughair ris.

Above are photos of the Inverness John Muir Award group, taken on Friday night at the Torrin outdoor centre. (4 of the pupils missing from the photo couldn’t make the trip). In the background is Blaven. It was certainly a great trip. Before this photo was taken, we had a barbecue in the garden of the Torrin centre, overseen by Donald and his good cooking skills! Finlay M and Finlay T had a shot at fishing in Loch Slapin (in front of the centre) since they had brought their fishing rods. No fish to be caught sadly! 

The next morning, we drove in the Spòrs Gàidhlig bus to Elgol pier, for a 9.15am departure on the Misty Isle boat trip over to Loch Scavaig. The boat trip took half an hour and on the way we passed a large seal colony where the seals were basking in the sun! A short walk took us to beautiful Loch Coruisk (photo attached) where we had a picnic, skimmed stones, enjoyed the sun, and the boys fished from the rocks again. 

Pupils from Dingwall and Skye also attended the trip and everyone made new friends. A larger selection of photos can be seen on the Comunn na Gàidhlig / Spòrs Gàidhlig facebook page.

Advertisements

Duais Iain Muir

Chòrd Tachartas-còmhnaidh ri sgoilearan Gàidhlig ARI o chionn ghoirid. Am bliadhna choisinn clann à 7 àrd-sgoiltean ann an Alba Duais Iain Muir sa Ghàidhlig le Comunn na Gàidhlig. Bha sgoilearan a’ coinneachadh gach cola-deug aig àite fiadhaich ionadal, far an do rannsaich iad an sgìre is dh’ionnsaich iad mu ghlèidhteachas agus fiadh-bheatha. An uairsin thachair gach buidheann le chèile airson ‘tachartas còmhnaidh’ ann an Tom an t-Sabhail bho 9mh – 12mh Òg Mhios airson barrachd ionnsachadh, airson cur-seachadan spòrsail agus airson na teisteanasan fhaighinn.

 

Dh’ ionnsaich iad gur e Tom an t-Sabhail am baile as àirde air Ghàidhealtachd. Rinn iad rannsachadh air baile is air eachdraidh Thom an t-Sabhail. Rinn gach buidheann taisbeanadh aig an tachartas-còmhnaidh ag innse mun sgìre aca fhèin is mu na rudan a rinn am buidheann acasan gus na Duaisean Iain Muir a choileanadh.

 

Fhuair daoine cothrom air tòrr chur-seachadan spòrsail aig an tachartas-còmhnaidh, m.e. loidhne-dùbhlain agus Comas Coille. Bha ceilidh uabhasach spòrsail  air an oidhche mu dheireadh le cuid a’ seinn ‘s a’ pìobaireachd.

 

Bha 49 uile gu lèir aig an tachartas-còmhnaidh agus chòrd e ri sgoilearan à Acadamaidh Rìoghail Inbhir Nis a bhith a’ tachairt ri caraidean ùra. ‘S e an ath rud – Turas Ghlaschu le Comunn na Gàidhlig (27mh – 30mh Samhainn) a bheir cothrom do sgoilearan Dhuais Iain Muir 2015 a bhith coinneachadh a-rithist, ach bidh an turas cuideachd fosgailte do dhuine sam bith ann an S2-S4 a tha fileanta sa Ghàidhlig.

 

 

Lead by the youth organisation Comunn na Gàidhlig, a group of our Gaelic Medium students met with students from other secondary schools in Scotland and achieved their prestigious John Muir Awards through the medium of Gaelic recently. Each group had a local ‘wild area’ where they met fortnightly from January to June, discovering the area and learning about conservation and local wildlife. From 9th – 12th June, all the groups congregated for a four-day residential in Tomintoul for more learning, fun activities and to be presented with their John Muir Award certificates.

 

During the residential the students discovered that Tomintoul is the highest village in the Highlands. They researched the village and the history of the area one day by visiting the local museum and other places of interest. Every group gave a presentation at the residential, with photographs and videos, to show the other groups their local area and what work they had carried out from January – June to achieve their awards.

 

Everyone had a fantastic time at the residential and they got to experience many fun activities such as the Zip Wire park, Gorge Walking and Bushcraft. There was a cèilidh on the last night, with students showcasing songs and music.

 

There were 49 students in total at the residential and the Inverness Royal Academy pupils enjoyed making new friends from other areas. The next opportunity for the groups to meet with be ‘Turas Ghlaschu’ (Glasgow Trip) with Comunn na Gàidhlig (27th – 30th November) – fluent Gaelic speaking pupils in S2-S4 can register for this trip even if they didn’t take part in the John Muir Award 2015.DSCN1221