Duais Iain Muir – Na Torran

Air Dihaoine 5mh Cèitean, choinnich sgoilearan à Acadamaidh Rìoghail Inbhir Nis, Acadamaidh Inbhir Pheofharain agus Àrd-sgoil Phort Rìgh aig ostail na Torrain san Eilean Sgitheanach. Tha na sgoilearan seo uile ag obair a dh’ ionnsaigh teisteanas Dhuais Iain Muir le Comunn na Gàidhlig.

Oidhche Haoine, às dèidh turas caran fada air meanbh-bhus eadar Inbhir Nis agus na Torran, ghabh sinn bbq ann an gàrradh an ostail agus chuir a h-uile duine eòlas air caraidean ùra.

Madainn Dhisathairne, chaidh sinn air turas bàta bho chidhe Ealghoil gu ruige Loch Sgàbhaig. Air an t-slighe, chunnaich sinn tòrr ròin a’ gabhail na grèine air na creagan! Choisich fad 15 mionaidean a dh’ ionnsaigh Loch a’ Choir’ Uisge, an locha ainmeil. Abair sealladh – bha an locha cho brèagha. Chuir sinn seachad uair a thìde gu leth an sin a’ cluich air a’ chladach anns a’ ghrian, ag ithe lòn pasgte agus a’ gabhail teòclaid teth. Bha dithis againn ag iasgach, cuideachd. Thìll sinn feasgar a dh’ Inbhir Nis air a’ mheanbh-bhus.

Chaidh an turas seo a chuir air dòigh airson cothrom a thoirt do sgoilearan coinneachadh ri feadhainn eile a tha a’ dèanamh Duais Iain Muir le Comunn na Gàidhlig agus cuideachd cothrom a thoirt dhaibh Gàidhlig a bhruidhinn fad 2 latha. ‘S e fìor dheagh thuras a bh’ ann agus ‘s e an ath rud a tha romhpa – an Tachartas Còmhnaidh (Duais Iain Muir) ann an Tom an t-Sabhail bho Dhiluain 12mh – Diardaoin 15mh Òg Mhìos. Tha a h-uile duine a’ gabhail fiughair ris.

Above are photos of the Inverness John Muir Award group, taken on Friday night at the Torrin outdoor centre. (4 of the pupils missing from the photo couldn’t make the trip). In the background is Blaven. It was certainly a great trip. Before this photo was taken, we had a barbecue in the garden of the Torrin centre, overseen by Donald and his good cooking skills! Finlay M and Finlay T had a shot at fishing in Loch Slapin (in front of the centre) since they had brought their fishing rods. No fish to be caught sadly! 

The next morning, we drove in the Spòrs Gàidhlig bus to Elgol pier, for a 9.15am departure on the Misty Isle boat trip over to Loch Scavaig. The boat trip took half an hour and on the way we passed a large seal colony where the seals were basking in the sun! A short walk took us to beautiful Loch Coruisk (photo attached) where we had a picnic, skimmed stones, enjoyed the sun, and the boys fished from the rocks again. 

Pupils from Dingwall and Skye also attended the trip and everyone made new friends. A larger selection of photos can be seen on the Comunn na Gàidhlig / Spòrs Gàidhlig facebook page.

S2 Gaelic Drama Work

S2 Gaelic have just begun to prepare drama sketches bringing together all they have studied so far in S1 and S2. They are expected to produce polished performances of about 3 minutes each based on scenarios given and must include key phrases provided. Pupils will be assessed on their group work as well as spoken Gaelic and their performance. See the attached document for the groups and scenarios. Miss McLennan is hoping for some good comedies with some serious acting!

S2 Drama Scenarios

Mod practices

Anyone requiring copies and/or help with Mod poetry or conversation should see Miss McLennan Thursday 27th in Room 234 at 1pm.

Anyone who has signed up for solo singing and needs music/words/help should see Miss McLennan Friday 28th in Room 234 1pm.

Further sessions and resources will then be arranged to help prepare pupils for the local Mod which takes place on Friday 16th June.ACG_logo.jpg

Duais Iain Muir

Inv John Muir.JPG

Seo a 12 sgoilearan a tha a’ dèanamh Duais Iain Muir am bliadhna. 

In the photo are the 12 John Muir Award pupils this year.   We go to Loch Duntelchaig for our John Muir Award. Everyone had great fun at the first two sessions and we are learning about placenames and trees.

Siuthad 2016-7

S2 Gaelic – Bethaney, Niamh, Chloe

On Diardaoin sia-deug am Màrt there was an event in Eden Court called Siuthad. It was a chance for 2nd year pupils, learners and fluent, to come and see what jobs there are that you can use Gaelic in. There was a few stalls there all about the different jobs you can do in Gaelic. You could get free pens, pencils and books.

Some of the workshops included people telling us their experience with using Gaelic in their daily work. We got to learn about their jobs and what they do. Once we had finished learning about the different jobs that we could use Gaelic in we got something to eat and drink which was thoroughly great then we got the bus back to school.

S2 Gaidhlig

Cameron –

Bha Siuthad math oir bha tòrr biadh ann agus choinnich mi ri caraidean a bha ag obair air Gleusta.

Marianna –

Bha e gu math sporsail agus dh’ionnsaich mi tòrr. Cuideachd bha na freebies math agus am biadh a fhuair sinn aig àm lòn.

Sian –

’S e latha math a-mach às an sgoil a bh’ ann, Bha e math faicinn na diofar obraichean a dh’fhaodadh sinn dèanamh le Gàidhlig. Cha robh fios againn càite a dh’fheumadh sinn a bhith agus cuin. Ach bha na freebies agus am biadh uabhasach math. Dh’fhaodach barrachd ‘activities’ a bhith ann, mar geamaichean spòrsail a bhios gar cuideachadh ag ionnsachadh mu dheidhinn obraichean.

Eilidh –

Bha e gu math inntinneach a’ faicinn tòrr daoine le Gàidhlig a tha le obraichean diofraichte. Chòrd e rium a’ cluinntinn na sgeulachdan a bh’ aig na daoine aig na stallaichean ri ràdh. Ach, cha robh fios againn càite an robh sinn a’ dol.

Finn –

Bha am biadh math ach bha feadhainn de na bùthtan-obrach dorainneach. Cha robh e air a chuir ann an òrdugh math, cha robh fios againn càite an robh sinn a’ dol.

Euan –

Bha an toiseach agus an stuth mu dheidhinn na meadhanan math ach bha e a’ faireachdann nach robh mòran òrdugh ann.

Calum –

Bha an latha Siuthad uabhasach math’. Bha na bùthtan-obrach math is bha am biadh. Bha tòrr daoine an sin is bha tòrr rudan ri fhaicinn cuideachd.

Connor –

Bha an rud meadhanan a’ còrdadh rium agus bha na nigheanan ann an Allt a’ Mhuilinn èibhinn oir bha iad dìreach a’ gàireachdainn a h-uile turas agus bha e math oir bha mi a’ coinneachadh le caraidean eile agam ann an sgoil eile. ’S e dìreach latha sgoinneil a bh’ ann an Siuthad.