Gaelic Medium (Primary-Secondary Transition)

Thathar a’ brosnachadh sgoilearan a tha air a dhol tro fhoghlam tro mheadhan na Gàidhlig sa bhun-sgoil gus leantainn air adhart le foghlam tro mheadhan na Gàidhlig ann an Acadamaidh Rìoghail Inbhir Nis. Tha seo a’ toirt cothrom do sgoilearan a bhith fhathast air am bogadh sa Ghàidhlig ann an cuid de chlasaichean, agus leantainn air adhart a’ leasachadh an sgilean litearrais sa Ghàidhlig. ’S e cothrom air leth a tha seo do sgoilearan a bhruidhneas a’ Ghàidhlig.

 

Pupils who have been educated through the medium of Gaelic in primary school are encouraged to follow Gaelic-medium education in Inverness Royal Academy. This allows pupils to continue to be immersed in Gaelic in some classes, continuing to develop their Gaelic literacy skills. This is a fantastic opportunity for Gaelic-speaking pupils.

 

Each year Gaelic medium pupils on P7 engage in a variety of Transition work before they start in S1 in the academy.

Advertisements