Mapa Mòr – Spòrs Gàidhlig agus Comunn na Gàidhlig

This slideshow requires JavaScript.

Advertisements

GLAN: Leugh, Sgrìobh, Cunntais – Ceisteachan do Phàrantan | Read, Write, Count – Parent Questionnaire

A chàirdean,

Mar phàirt de leasachadh Leugh, Sgrìobh, Cunntais tha sinn air ceisteachan goirid a chruthachadh airson beachdan phàrantan fhaighinn mu na dòighean a dh’fhaodadh sinn cur ri goireasan do phàrantan ann am foghlam tron Ghàidhlig a’ dol air adhart.

Bhithinn taingeil nam b’ urrainn dhuibh na ceanglaichean gu h-ìosal a chuir mun cuairt tro ar lìonraidhean do phàrantan aig a bheil clann ann am foghlam tron Ghàidhlig.  Bidh na ceisteachain fosgailte gu Dimàirt 29 Cèitean.

As part of the development of Read, Write, Count we have compiled a short questionnaire to get parents’ views on the ways we can contribute to the resources available to GME parents.

I would be grateful if you could share the below links through your networks to parents who have children in Gaelic medium education.  The questionnaires will be open until Tuesday 29 May.

Gàidhlig – https://www.surveymonkey.co.uk/r/TWBQVP7

English – https://www.surveymonkey.co.uk/r/TP3FZ3J

Le dùrachd,

Ruaraidh

Ruaraidh Mac an t-Saoir | Ruaraidh MacIntyre

Oifigear Plana Gàidhlig | Gaelic Plan Officer

 

Mòd letters

All pupils who signed up to take part in this year’s local Mòd should receive a letter this week with further details. Please take time to read the letter carefully and return the second page to the Gaelic department for Friday 25th May to allow final arrangements to be made.

 

Co-fharpais ChLAS

S1-3 Gaelic and Gaidhlig classes will be taking part in a writing competition over the next few weeks. Fluent pupils will have the choice between:

Tha cus àite aig spòrs ann an saoghal na meadhanan – Sports is given too prominent a role in the media

 no

Cha bhithinn beò às aonais teicneòlas – I couldn’t live without technology

 no

Saorsa – Freedom

Gaelic learners will be able to choose between:

Mise – Me

no

Na cur-seachadan agam – My hobbies

DUAISEAN – Prizes

A’ chiad duais – cairt gibht luach £50          First prize – £50 gift card

An dàrna duais – cairt gibht luach £30       Second prize – £30 gift card

An treas duais – cairt gibht luach £20        Third prize – £20 gift card

Bruidhnibh ri ur tidsear Gàidhlig airson barrachd fiosrachaidh.

Speak to your Gaelic teacher for more information.

Ceann-latha: Diluain 11 An t-Ògmhios 2018

Closing date – Monday 11th June 2018

Cafaidh Gàidhlig

Tha Cafaidh Gàidhlig a’ tachairt gach Diciadain aig àm lòn, le farpais-cheist, geamaichean agus briosgaidean. Uaireanan, bidh sgoilear à sgìre Pheairt a’ gabhail pàirt cuideachd air ceangal bhideo. Tha an club seo gu math spòrsail agus saor ‘s an asgaidh agus fàilte air na fileantaich uile ann an S1/2. 

 

Mòd Ionadail Inbhir Nis

All Gaelic and Gàidhlig pupils should have received a letter home inviting them to take part in this year’s local Mòd. These should be returned to the Gaelic department as soon as possible indicating if your child wishes to take part in this year’s Mòd, and if so, which competitions your child would like to enter. Nil returns are requested.

Local Mod letter 2018

Dè a-nis?

Anna MacLeod S1 recently took part in Dè a-nis?. Here is an account of her experience and the episode can be seen on iplayer – Dè a-nis? – Anna

Anns a phrògram “Dè a-nis?” bha mi a’ bruidhinn air de tha mi airson a’ dhèanamh nuair a tha mi a fàgail an sgoil. Tha mi ag iarraidh a bhith nam leasaiche ciùil (music therapist) air sgàth tha e a còrdadh rium a’ faicinn gàire air aodainn dhaoine.

Bha mi uabhasach toilichte nuair a fhuair mi a-mach gun robh mi gu bhith air an T.Bh. Bha mi a’ deasachadh air a shon le bhith a practasadh am piàna agam agus seinn.

Chaidh mi gu Camshron House airson beagan den fhiolmadh. Tha mi air a bhith aig Camshron House tòrr le bhith seinn agus a’ bruidhinn ris na residents. Tha e a còrdadh rium air sgàth bith gàire air na aodannan aca is tha iad a’ bruidhinn rium cuideachd agus ag innse stòraidhean sgoinneil dhomh. Tha gach duine ann an Camshron House còir. A chiad turas a chaidh mi gu Camshron House sann ann an Clas 7 còmhla ris a bhun-sgoil agam is chòrd e rium cho mòr ‘s gun robh mi airson a thighinn air ais anns an ùine agam fhèin.

Anns am prògram tha mi a’ faighinn a-mach tòrr rudan mu dheidhinn music therapy bho an tidsear piàna agam a tha na leasaiche ciùil ceart.
Mar eisimpleir:
-Tha feum agam tòrr practice a dhèanamh air na h-ionnsramaidean agam.
-Tha e math diofar ionnsramaidean ionnsachadh.
-Tha a h-uile latha diofaraichte.

Tha mi a’ smaoineachadh gur e music therapy deagh dhòigh air tòrr diofar dhaoine a’ chuideachadh ,agus gàire a’ chuir air na h-aodannan aca.