CLAS writing competition success

More good news from the Gaelic department!

All S1-3 pupils in Gaelic and Gaidhlig recently took part in a national writing competition and Emily Forsyth’s piece ‘Mise’ won first prize in the learners category. All pupils who entered will be awarded with a certificate for their hard work.

Emily (S3) is seen below with Mrs Currie who presented her with a certificate, gift card and a booklet in which her story has been published.

‘S math a rinn thu Emily!

20170627_115314.jpg

S4/5 Gaidhlig air an Tbh!

Air Dihaoine, bha sinn air faighneachd ceistean mu phòsadh agus air clàradh airson program mu phòsadh airson BBC Alba a tha air a dhèanamh le MacTV.

Dh’fhaighnich iad mu dheidhinn na beachdan againn air pòsadh. Bha sinn ag innse dhaibh nach bhiodh sinn deiseil airson pòsadh aig an aois againn, ged as urrainn dhuinn. Bha e gu math spòrsail agus ’s e deagh latha bh’ ann. Chòrd e rinn uile gu mòr!

S5 Gàidhlig

Inverness Mòd Success

 

Inverness Royal Academy were well represented at Mòd Inbhir Nis last week. Pupils included Gaelic Learner and Gaidhlig Medium pupils from S1-6. All pupils performed admirably whether they were eventual prize-winners or not.

The following pupils achieved Gold, Silver and Bronze medal success on the day and on Saturday’s competitions:

(Competition entries marked * had been submitted before the day)

Gold:

Natalie Cowan                   Solo singing of a prescribed song (girls), 16-19 years, open.

Calum Dunbar                   Conversation, age 12, fluent

Kirstyn Howarth               Duet singing, own choice, 13-15, fluent

Kirstyn Howarth               Solo singing of a traditional song, age 16-18

Kirstyn Howarth               Conversation, 16-18, fluent

Finlay MacLennan            Art with Gaelic content. Entries from secondary S1-6  *

Finlay MacLennan            Recitation of Verse, 13-15, fluent

Angus MacPhee                 Piping, March, under 18

Angus MacPhee                Piping, Strathspey and Reel, under 18

Eilidh MacPhee                 Piping, March, under 15

Eilidh MacPhee                 Piping, Strathspey and Reel, under 15

Calum Miller                       Conversation, 13-15, Learners

Andrew Wilson                 Solo singing of a prescribed song (boys), 13-15 years, learners

 

Silver:

Emma Campbell               Art with Gaelic content. Entries from secondary S1-6   *

Calum Dunbar                   Piping, Strathspey and Reel, under 13

Kirstyn Howarth               Solo singing of a prescribed song (girls), 16-19 years, open

Finlay MacLennan            Solo singing of a prescribed song (boys), 13-15 years, fluent

Eilidh MacPhee                 Conversation, 13-15, fluent

Eilidh Russell                      Reading at sight, 13-15, fluent

Bronze:

Calum Dunbar                   Piping, March, under 13

Calum Dunbar                   Reading at sight, 11-13, fluent

Grace King                          Recitation of Verse, 13-15, learners

George MacIver               Art with Gaelic content. Entries from secondary S1-6 *

Lorne MacKenzie            Solo singing of a prescribed song (boys), 13-15 years, fluent

Finlay MacLennan          Reading at sight, 13-15, fluent

Eilidh MacPhee                 Solo singing of a traditional song, age 13-15

Congratulations to all who took part!

 

S3 Gàidhlig – Turas SMO

Air Dimairt, fhuair còignear bho S3 cothrom tadhal air Sabhal Mòr Ostaig, Colaiste Gàidhlig na h-Alba, san Eilean Sgitheanach. Chaidh sinn air an treana eadar Inbhir Nis agus Caol Loch Aillse, an uairsin tacsi gu ruige Sleite, far a bheil a’ Cholaiste. An toiseach fhuair sinn fàilte agus fios mun àite bho Cheitidh.

Chaidh sinn a’ choimhead air àrainn Ostaig, far an do thoisich Sabhal Mor Ostaig mar cholaiste air ais ann an 1973.

As dèidh sin, choisich sinn dhan togalach, ùr, spaideil – Ionad Iain Nobail, far an do ghabh sinn biadh.

Choinnich sinn ri tòrr eòlaichean tron latha. Thachair sinn ri Decker Forrest – stiuiriche a’ chursa chiùil, agus thug e dhuinn fiosrachadh mun chursa agus an iomadh chothrom an lùib sin.

An uairsin, chaidh sinn gu Fiolm G (a tha steidhichte le oifis ann an Ionad Iain Nobail). Bhruidhinn Eilidh bho Fiolm G rinn agus sheall i dhuinn diofar fiolmaichean goirid. Bha seo air leth spòrsail agus inntinneach.

Mu dheireadh, thadhail sinn air togalach ‘Fas’ far a bheil stiudio, oifisean agus cuideachd far a bheil riochdairean program ‘Bannan’ steidhichte. Bha cothrom ann ionnsachadh mu dheidhinn na cothroman a th’ ann an saoghal na Gàidhlig  a thaobh na meadhanan agus fhuair sinn fiosrachadh mun chursa ‘Gàidhlig is na meadhanan’ aig Sabhal Mòr Ostaig.

Thill sinn air an treana feasgar as dèidh latha air leth inntinneach agus spòrsail.

On Tuesday, five pupils from S3 visited Sabhal Mor Ostaig, Scotland’s Gaelic College, for an open day. The college is situated in the Isle of Skye. We travelled from Inverness to Kyle by train and then taxi from Kyle over to the college, in Sleat. We were met by Ceitidh, student recruitment officer, who welcomed us and showed us some slides and videos about life at the college.

We had a tour of the Ostaig campus, where the college first started back in 1973.

After that we walked over to the new, very modern building – Ionad Iain Nobail, where we had lunch.

We spoke to many different staff throughout the day, all of them experts in language, music or media. Decker Forrest (the Gaelic & Traditional Music course leader) spent time telling us about the structure of the course and the many opportunities connected to it.

We then met with Eilidh from Film G (based in Ionad Iain Nobail). Eilidh spoke about filmmaking and showed us a variety of short films. It was really fun spending time at Film G.

Finally we had a tour of the Fas building – a purpose-built cultural and creative hub which has a film studio, radio studio and many offices including the production office of tv show ‘Bannan’. We learned about the vast range of opportunities in Gaelic media and were told all about the ‘Gaelic and Media’ degree course.

We returned home to Inverness by train in the evening after a very interesting and fun day out at Sabhal Mor Ostaig.

An Taghadh – S1 Nuadh-Eòlas 2017

Tha S1 air a bhith ag ionnsachadh mu dheidhinn poilitigs aig ìre iondail agus aig ìre nàiseanta. Choimhead sinn air comhairlean, Pàrlamaid na h-Alba agus Pàrlamaid Westminster mus do chruthaich iad na pàrtaidhean poilitigeach aca fhèin. Bha còig poileasaidhean aig gach buidhean agus bha aca ri cruthachadh postairean, oraidean, bileagan, braistean s.m.s.a.a. a’ sealltainn na argamaidean aca. Seo mar a chaidh dhaibh:

This slideshow requires JavaScript.

Chì sibh an oraid bhon sgioba a bhuannaich air Twitter na sgoile: