An Taghadh

Bha Taghadh aig AS1 ann an Nuadh-Eolas. Chruthaich iad partaidhean poilitigeach, sgriobh iad poileasaidhean agus manifestos agus bha aca ri taisbeanaidhean a thoirt seachad. Bhuannaich SPP – ‘s math a rinn sibh!

This slideshow requires JavaScript.

Advertisements

GLAN: Leugh, Sgrìobh, Cunntais – Ceisteachan do Phàrantan | Read, Write, Count – Parent Questionnaire

A chàirdean,

Mar phàirt de leasachadh Leugh, Sgrìobh, Cunntais tha sinn air ceisteachan goirid a chruthachadh airson beachdan phàrantan fhaighinn mu na dòighean a dh’fhaodadh sinn cur ri goireasan do phàrantan ann am foghlam tron Ghàidhlig a’ dol air adhart.

Bhithinn taingeil nam b’ urrainn dhuibh na ceanglaichean gu h-ìosal a chuir mun cuairt tro ar lìonraidhean do phàrantan aig a bheil clann ann am foghlam tron Ghàidhlig.  Bidh na ceisteachain fosgailte gu Dimàirt 29 Cèitean.

As part of the development of Read, Write, Count we have compiled a short questionnaire to get parents’ views on the ways we can contribute to the resources available to GME parents.

I would be grateful if you could share the below links through your networks to parents who have children in Gaelic medium education.  The questionnaires will be open until Tuesday 29 May.

Gàidhlig – https://www.surveymonkey.co.uk/r/TWBQVP7

English – https://www.surveymonkey.co.uk/r/TP3FZ3J

Le dùrachd,

Ruaraidh

Ruaraidh Mac an t-Saoir | Ruaraidh MacIntyre

Oifigear Plana Gàidhlig | Gaelic Plan Officer

 

Mòd letters

All pupils who signed up to take part in this year’s local Mòd should receive a letter this week with further details. Please take time to read the letter carefully and return the second page to the Gaelic department for Friday 25th May to allow final arrangements to be made.

 

Co-fharpais ChLAS

S1-3 Gaelic and Gaidhlig classes will be taking part in a writing competition over the next few weeks. Fluent pupils will have the choice between:

Tha cus àite aig spòrs ann an saoghal na meadhanan – Sports is given too prominent a role in the media

 no

Cha bhithinn beò às aonais teicneòlas – I couldn’t live without technology

 no

Saorsa – Freedom

Gaelic learners will be able to choose between:

Mise – Me

no

Na cur-seachadan agam – My hobbies

DUAISEAN – Prizes

A’ chiad duais – cairt gibht luach £50          First prize – £50 gift card

An dàrna duais – cairt gibht luach £30       Second prize – £30 gift card

An treas duais – cairt gibht luach £20        Third prize – £20 gift card

Bruidhnibh ri ur tidsear Gàidhlig airson barrachd fiosrachaidh.

Speak to your Gaelic teacher for more information.

Ceann-latha: Diluain 11 An t-Ògmhios 2018

Closing date – Monday 11th June 2018