Mòd Ionadail Inbhir Nis

All Gaelic and Gàidhlig pupils should have received a letter home inviting them to take part in this year’s local Mòd. These should be returned to the Gaelic department as soon as possible indicating if your child wishes to take part in this year’s Mòd, and if so, which competitions your child would like to enter. Nil returns are requested.

Local Mod letter 2018

Advertisements

Dè a-nis?

Anna MacLeod S1 recently took part in Dè a-nis?. Here is an account of her experience and the episode can be seen on iplayer – Dè a-nis? – Anna

Anns a phrògram “Dè a-nis?” bha mi a’ bruidhinn air de tha mi airson a’ dhèanamh nuair a tha mi a fàgail an sgoil. Tha mi ag iarraidh a bhith nam leasaiche ciùil (music therapist) air sgàth tha e a còrdadh rium a’ faicinn gàire air aodainn dhaoine.

Bha mi uabhasach toilichte nuair a fhuair mi a-mach gun robh mi gu bhith air an T.Bh. Bha mi a’ deasachadh air a shon le bhith a practasadh am piàna agam agus seinn.

Chaidh mi gu Camshron House airson beagan den fhiolmadh. Tha mi air a bhith aig Camshron House tòrr le bhith seinn agus a’ bruidhinn ris na residents. Tha e a còrdadh rium air sgàth bith gàire air na aodannan aca is tha iad a’ bruidhinn rium cuideachd agus ag innse stòraidhean sgoinneil dhomh. Tha gach duine ann an Camshron House còir. A chiad turas a chaidh mi gu Camshron House sann ann an Clas 7 còmhla ris a bhun-sgoil agam is chòrd e rium cho mòr ‘s gun robh mi airson a thighinn air ais anns an ùine agam fhèin.

Anns am prògram tha mi a’ faighinn a-mach tòrr rudan mu dheidhinn music therapy bho an tidsear piàna agam a tha na leasaiche ciùil ceart.
Mar eisimpleir:
-Tha feum agam tòrr practice a dhèanamh air na h-ionnsramaidean agam.
-Tha e math diofar ionnsramaidean ionnsachadh.
-Tha a h-uile latha diofaraichte.

Tha mi a’ smaoineachadh gur e music therapy deagh dhòigh air tòrr diofar dhaoine a’ chuideachadh ,agus gàire a’ chuir air na h-aodannan aca.

Duais Iain Muir

Camara1Beag

Tha Duais Iain Muir a’ toirt cothrom do dh’òigridh a bhith gabhail pàirt ann am prògram spòrsail tro mheadhan na Gàidhlig agus teistteanas aithnichte a chosnadh tro mheadhan na Gàidhlig. ‘S ann air “talamh fiadhaich” agus an àrainneachd a tha an duais stèidhichte le gach buidheann a’ taghadh àite san sgìre aca fhèin agus ga rannsachadh thar mìosan. Tha seo a’ tachairt tro sheiseanan spòrs, àrainneachd, ainmean-àite, obair dùthcha agus cur-seachadan a-muigh.

 Ceangal an seo: www.spors.scot

Cat-Fiadhaich