LanguageNut – Language Resources for the BGE

S1-3 Gaelic and Modern Languages learners have access to the LanguageNut website to support their language studies in school. Occasionally, time is set aside in class to work on this but pupils can also access the website at home with their individual log in. The website helps consolidate and build on learning in class and allows pupils to work at their own pace. Through the website, pupils can also access resources to learn many other world languages which allows them to explore their own interests further at home.

Inverness Royal Academy is currently in 2nd place in the world rankings but we would like to make it to the top! Please encourage your child to practice their language skills at home using LanguageNut and this will help support their learning in class.

If your child has lost or forgotten their log in details, they should speak to Miss McLennan or their class teacher.

LanguageNut

Advertisements

Deasbad Nàiseanta nan Àrd Sgoiltean 2017

Cluinnidh sibh criomagan bhon a’ chiad chuairt air iplayer air program sonraichte  bho Radio nan Gaidheal. Bidh Eilidh Nic a’ Phi, a bhuannaich an-uiridh, a’ libhrigeadh a’ chiad phrogram. Theid program eile a-mach an ath-sheachdain air a libhrigeadh le Alix Aburn far an cluinn sibh pairt den deasbad aig Christina Gleeson agus Eilidh O’ Donnell a ghabh pairt am bliadhna.

Program 1

 

Buth-obrach Drama le Catriona Lexy Chaimbeul

Bha Catrìona Lexy Chaimbeul còmhla rinn Dimairt gus bùth-obrach dràma a dhèanamh. Dh’ionnsaich clas Gàidhlig AS1 mu ghluasad, slàinte agus sunnd agus bha iad ag aithris sgeulachdan eagalach.  Seo mar a chòrd an latha riutha.

This slideshow requires JavaScript.

Lewis: Bha e uabhasah spòrsail.

James: Chòrd na storaidhean taibhse rium.

Orla: Bha e math a bhith a’ gluasad an-comhnaidh an àite suidhe ag èisteachd.

Eve: Chòrd e rium nuair a rinn sinn statues.

Siobhan: Chòrd e rium nuair a rinn sinn ‘Columbian Hypnosis’.

Caitlynn: Bha e math airson gluasad mun cuairt.

Evie: Is toigh leam ‘Columbian Hypnotism’.

Rona: Bha e uabhasach èibhinn agus chòrd e rium gu mòr!  ❤

Thomas: Bha e tòrr nas sporsail na bhith a’ suihde a’ dèanamh obair.

Duncan: Uabhasach sporsail a cluich geamannan math.

Calum: Chòrd a’ cluich gemannan rium.

Ali: Chòrd e rium air sgàth ’s chluich sinn geamannan.

Anna: Chòrd an latha rium air sgàth ’s bha na geamannan a chluich sinn sgoinneil agus bha na storaidhean a chula sinn matha cuideachd.

Rachel: Bha e SGOINNEIL! Tha mi ag iarraidh i air ais.

Keira: Bha e ok. Is toigh leam na storaidhean.

Ryan: Chòrd mi na geamannan agus a’ dèanamh statues agus na storaidhean.

Max: Ceart gu leor.

Keri: Chòrd an drama le Catrìona rium gu mòr, bha e uabhasach sporsail agus dèanaidh mi a-rithist .

Katie: Bha e sporsail.

Lucy: Bha e a’ còrdadh rium ag èisteachd gun a sgeulachdan.

Iain: Bha sporsail agus math.

Deasbad Naiseanta 2017

Chaidh mise, Eilidh, agus Christina gu Deasbad Nàiseanta na h-Alba ann an Steòrnabhagh. Bha tòrr spòrs againn ach cha d’fhuair sinn a-steach dhan darna cuirt. Rinn sinn tòrr caraidean ùra is chaidh am misneachd againn suas. Tha sinn airson ga dhèanamh an ath-bhliadhna air sgàth ’s gun do dh’ionnsaich sinn tòrr is ’s e cothrom glè mhath a th’ ann.

We went to the Scottish National Debate in Stornoway. We really enjoyed this experience as we gained confidence and we got to meet lots of new people. Unfortunately, we didn’t make it through to the second round but we hope to go back next year.

Eilidh O’ Donnell agus Christina Gleeson AS423380224_2015833155315348_394568250438531939_n

Mòd Loch Abar 2017

20171101_150722.jpgBha am Mòd am bliadhna-sa ann an Loch Abair agus abair gun robh e àlainn. Bha an aimsir meadhanach math fad na t-seachdain agus nach robh spòrs ann. Bha mise dìreach suas air an Disathairne agus air Dimairt agus bha mise agus Iain Hunter a’ cluich airson Alba an aghaidh Gaelcholaiste Dhoire agus bhuannaich sinn 3-1. ‘S e geam math a bh’ ann agus bha cothrom againn a’ bruidhinn ri na h-Eireanneach. Bha mi sìos air an Dimairt cuideachd airson farpaisean seinn, bàrdachd agus còmhradh. Bha feadhainn de na sgoilearan sa chlas agam sìos cuideachd agus a’ gabhail pàirt mar – Calum Dunbar, Iain Hunter, Kirsty O’ Reilly. Tha mi a’ smaoineachadh gun do chord am Mòd ris a h-uile duine. Chòrd e riumsa gu cinnteach agus tha mi a’ coimhead air adhart ri am Mòd sìos ann an Dùn Omhain an ath-bhliadhna.

Le Fionnlagh MacIllFhinnein S2

This year’s Mòd was in Lochaber and what a Mòd it was. The weather was ok throughout the week with a few ‘little’ showers. I was just up on the Saturday and the Tuesday. Me and Iain Hunter got our first caps for Scotland playing against Gaelcholaiste Dhoire. We beat them 3-1 and it was good because we got to chat with them at the end. I was down on Tuesday for singing, poetry and conversation. Some other of my peers were there as well including Calum Dunbar, Iain Hunter and Kirsty O’ Reilly. I think that this year’s Mòd was a successful one and can’t wait for Dunoon next year!

Finlay MacLennan S2