An Taghadh – S1 Nuadh-Eòlas 2017

Tha S1 air a bhith ag ionnsachadh mu dheidhinn poilitigs aig ìre iondail agus aig ìre nàiseanta. Choimhead sinn air comhairlean, Pàrlamaid na h-Alba agus Pàrlamaid Westminster mus do chruthaich iad na pàrtaidhean poilitigeach aca fhèin. Bha còig poileasaidhean aig gach buidhean agus bha aca ri cruthachadh postairean, oraidean, bileagan, braistean s.m.s.a.a. a’ sealltainn na argamaidean aca. Seo mar a chaidh dhaibh:

This slideshow requires JavaScript.

Chì sibh an oraid bhon sgioba a bhuannaich air Twitter na sgoile:

Advertisements