S3 Gàidhlig – Turas SMO

Air Dimairt, fhuair còignear bho S3 cothrom tadhal air Sabhal Mòr Ostaig, Colaiste Gàidhlig na h-Alba, san Eilean Sgitheanach. Chaidh sinn air an treana eadar Inbhir Nis agus Caol Loch Aillse, an uairsin tacsi gu ruige Sleite, far a bheil a’ Cholaiste. An toiseach fhuair sinn fàilte agus fios mun àite bho Cheitidh.

Chaidh sinn a’ choimhead air àrainn Ostaig, far an do thoisich Sabhal Mor Ostaig mar cholaiste air ais ann an 1973.

As dèidh sin, choisich sinn dhan togalach, ùr, spaideil – Ionad Iain Nobail, far an do ghabh sinn biadh.

Choinnich sinn ri tòrr eòlaichean tron latha. Thachair sinn ri Decker Forrest – stiuiriche a’ chursa chiùil, agus thug e dhuinn fiosrachadh mun chursa agus an iomadh chothrom an lùib sin.

An uairsin, chaidh sinn gu Fiolm G (a tha steidhichte le oifis ann an Ionad Iain Nobail). Bhruidhinn Eilidh bho Fiolm G rinn agus sheall i dhuinn diofar fiolmaichean goirid. Bha seo air leth spòrsail agus inntinneach.

Mu dheireadh, thadhail sinn air togalach ‘Fas’ far a bheil stiudio, oifisean agus cuideachd far a bheil riochdairean program ‘Bannan’ steidhichte. Bha cothrom ann ionnsachadh mu dheidhinn na cothroman a th’ ann an saoghal na Gàidhlig  a thaobh na meadhanan agus fhuair sinn fiosrachadh mun chursa ‘Gàidhlig is na meadhanan’ aig Sabhal Mòr Ostaig.

Thill sinn air an treana feasgar as dèidh latha air leth inntinneach agus spòrsail.

On Tuesday, five pupils from S3 visited Sabhal Mor Ostaig, Scotland’s Gaelic College, for an open day. The college is situated in the Isle of Skye. We travelled from Inverness to Kyle by train and then taxi from Kyle over to the college, in Sleat. We were met by Ceitidh, student recruitment officer, who welcomed us and showed us some slides and videos about life at the college.

We had a tour of the Ostaig campus, where the college first started back in 1973.

After that we walked over to the new, very modern building – Ionad Iain Nobail, where we had lunch.

We spoke to many different staff throughout the day, all of them experts in language, music or media. Decker Forrest (the Gaelic & Traditional Music course leader) spent time telling us about the structure of the course and the many opportunities connected to it.

We then met with Eilidh from Film G (based in Ionad Iain Nobail). Eilidh spoke about filmmaking and showed us a variety of short films. It was really fun spending time at Film G.

Finally we had a tour of the Fas building – a purpose-built cultural and creative hub which has a film studio, radio studio and many offices including the production office of tv show ‘Bannan’. We learned about the vast range of opportunities in Gaelic media and were told all about the ‘Gaelic and Media’ degree course.

We returned home to Inverness by train in the evening after a very interesting and fun day out at Sabhal Mor Ostaig.

Advertisements

An Taghadh – S1 Nuadh-Eòlas 2017

Tha S1 air a bhith ag ionnsachadh mu dheidhinn poilitigs aig ìre iondail agus aig ìre nàiseanta. Choimhead sinn air comhairlean, Pàrlamaid na h-Alba agus Pàrlamaid Westminster mus do chruthaich iad na pàrtaidhean poilitigeach aca fhèin. Bha còig poileasaidhean aig gach buidhean agus bha aca ri cruthachadh postairean, oraidean, bileagan, braistean s.m.s.a.a. a’ sealltainn na argamaidean aca. Seo mar a chaidh dhaibh:

This slideshow requires JavaScript.

Chì sibh an oraid bhon sgioba a bhuannaich air Twitter na sgoile:

Duais Iain Muir – Na Torran

Air Dihaoine 5mh Cèitean, choinnich sgoilearan à Acadamaidh Rìoghail Inbhir Nis, Acadamaidh Inbhir Pheofharain agus Àrd-sgoil Phort Rìgh aig ostail na Torrain san Eilean Sgitheanach. Tha na sgoilearan seo uile ag obair a dh’ ionnsaigh teisteanas Dhuais Iain Muir le Comunn na Gàidhlig.

Oidhche Haoine, às dèidh turas caran fada air meanbh-bhus eadar Inbhir Nis agus na Torran, ghabh sinn bbq ann an gàrradh an ostail agus chuir a h-uile duine eòlas air caraidean ùra.

Madainn Dhisathairne, chaidh sinn air turas bàta bho chidhe Ealghoil gu ruige Loch Sgàbhaig. Air an t-slighe, chunnaich sinn tòrr ròin a’ gabhail na grèine air na creagan! Choisich fad 15 mionaidean a dh’ ionnsaigh Loch a’ Choir’ Uisge, an locha ainmeil. Abair sealladh – bha an locha cho brèagha. Chuir sinn seachad uair a thìde gu leth an sin a’ cluich air a’ chladach anns a’ ghrian, ag ithe lòn pasgte agus a’ gabhail teòclaid teth. Bha dithis againn ag iasgach, cuideachd. Thìll sinn feasgar a dh’ Inbhir Nis air a’ mheanbh-bhus.

Chaidh an turas seo a chuir air dòigh airson cothrom a thoirt do sgoilearan coinneachadh ri feadhainn eile a tha a’ dèanamh Duais Iain Muir le Comunn na Gàidhlig agus cuideachd cothrom a thoirt dhaibh Gàidhlig a bhruidhinn fad 2 latha. ‘S e fìor dheagh thuras a bh’ ann agus ‘s e an ath rud a tha romhpa – an Tachartas Còmhnaidh (Duais Iain Muir) ann an Tom an t-Sabhail bho Dhiluain 12mh – Diardaoin 15mh Òg Mhìos. Tha a h-uile duine a’ gabhail fiughair ris.

Above are photos of the Inverness John Muir Award group, taken on Friday night at the Torrin outdoor centre. (4 of the pupils missing from the photo couldn’t make the trip). In the background is Blaven. It was certainly a great trip. Before this photo was taken, we had a barbecue in the garden of the Torrin centre, overseen by Donald and his good cooking skills! Finlay M and Finlay T had a shot at fishing in Loch Slapin (in front of the centre) since they had brought their fishing rods. No fish to be caught sadly! 

The next morning, we drove in the Spòrs Gàidhlig bus to Elgol pier, for a 9.15am departure on the Misty Isle boat trip over to Loch Scavaig. The boat trip took half an hour and on the way we passed a large seal colony where the seals were basking in the sun! A short walk took us to beautiful Loch Coruisk (photo attached) where we had a picnic, skimmed stones, enjoyed the sun, and the boys fished from the rocks again. 

Pupils from Dingwall and Skye also attended the trip and everyone made new friends. A larger selection of photos can be seen on the Comunn na Gàidhlig / Spòrs Gàidhlig facebook page.

S2 Gaelic Drama Work

S2 Gaelic have just begun to prepare drama sketches bringing together all they have studied so far in S1 and S2. They are expected to produce polished performances of about 3 minutes each based on scenarios given and must include key phrases provided. Pupils will be assessed on their group work as well as spoken Gaelic and their performance. See the attached document for the groups and scenarios. Miss McLennan is hoping for some good comedies with some serious acting!

S2 Drama Scenarios