Eilean Cheap Breaton

Bha Connall MacFhionghain, à Ceap Breatainn, Alba Nuadh, air greis obrach le Comunn na Gàidhlig agus sheall e taisbeanadh do chlasaichean roinn na Gàidhlig an t-seachdainsa. Bhruidhinn e mu Gàidhlig ann an Ceap Breatainn, far a bheil e na oileanach aig an Oilthigh. Tha e an-dràsta air ‘exchange’ aig Sabhal Mòr Ostaig san Eilean Sgitheanach fad bliadhna.Taisbeanadh Ceap Breaton

 

Connall Mackinnon, from Cape Breton,  Nova Scotia, has been on a work placement with Comunn na Gàidhlig and this week he visited Gaelic classes to show a presentation. He spoke about Gaelic in Cape Breton, where he is studying at university. At the moment he is spending an exchange year at Sabhal Mòr Ostaig, the Gaelic College on Skye. 

 

Advertisements