Màiri Rhind

Air Dihaoine sa chaidh, bha sinn gu math fortanach gun tàinig an ùghdair Màiri Rhind dhan sgoil a bhruidhinn rinn. Bha i a’ bruidhinn mu ciamar a nì thu an srìobhadh agad nas fheàrr. Leugh i a’ chiad pàirt de dhà de na leabhraichean aice; Sneachd air Druim Uachdar agus An Tobht aig Anndra. Thòisich na dhà dhiubh le tubaist aig thuirt i gu robh toiseach mar sin a’ tarraing a-steach an leughadair agus gum bi iad airson barrachd a leughadh. Bha i ceart, tha mise a’ smaointinn gu robh iad uabhasach math agus chord an leasan rium. Bha e uabhasach spòrsail agus inntinneach. Bhiodh e math nam biodh i a’ tighinn air ais a-rithist.

Eilidh, Griogair, Calum agus Sian – Gàidmairi-rhindhlig AS2

 

We were lucky to have a local author who has written books in Gaelic and English come and speak to our class last week. We had a fun lesson which made us think about how we could improve our writing and how to write interesting stories.

Advertisements