Gaelic Learners Textbook

A reminder for S1 Gaelic pupils that the course textbook can be accessed online at http://www.storlann.co.uk/ceumannan/ 

This can be used to revise what we have done in class, to help with homework or to show parents what we have been working on recently.

When you open the link, scroll down to the box on the right hand side ‘Luchdaich a-nuas’ and choose the relevant textbook chapter. This will open a PDF file of the chapter which you can then download to your computer.20161116_173442

Sound files used in class are also available on this website. At the very bottom of the page, you will see a yellow post it listing the chapters. Again, chose the relevant chapter and the sound file page will open. It can be quite tricky to use but it’s worth having a go as it will let you hear the correct pronunciation of new words.

Advertisements

Màiri Rhind

Air Dihaoine sa chaidh, bha sinn gu math fortanach gun tàinig an ùghdair Màiri Rhind dhan sgoil a bhruidhinn rinn. Bha i a’ bruidhinn mu ciamar a nì thu an srìobhadh agad nas fheàrr. Leugh i a’ chiad pàirt de dhà de na leabhraichean aice; Sneachd air Druim Uachdar agus An Tobht aig Anndra. Thòisich na dhà dhiubh le tubaist aig thuirt i gu robh toiseach mar sin a’ tarraing a-steach an leughadair agus gum bi iad airson barrachd a leughadh. Bha i ceart, tha mise a’ smaointinn gu robh iad uabhasach math agus chord an leasan rium. Bha e uabhasach spòrsail agus inntinneach. Bhiodh e math nam biodh i a’ tighinn air ais a-rithist.

Eilidh, Griogair, Calum agus Sian – Gàidmairi-rhindhlig AS2

 

We were lucky to have a local author who has written books in Gaelic and English come and speak to our class last week. We had a fun lesson which made us think about how we could improve our writing and how to write interesting stories.

Deasbad 2016

Deasbad

Chaidh mise agus Alix gu deasbad ann an Steòrnabhagh airson sgoiltean ann an Alba le Gàidhlig. Rinn sinn tòrr ullachadh airson an dà deasbad a rinn sinn; ‘Tha cus airgead pobalch air a chosg air na h-ealain’ agus ‘tha na dh’ionnsaicheas tu air taobh a-muigh na sgoile nas feumail na dh’ionnsaicheas tu anns an rùm sgoile’. Chaidh sinn ann air pleana air Dimairt is thill sinn air Diardaoin, ach bha tòrr ullachadh againn ri dhèanamh air a shon le bhith a’ rannsachadh, a’ sgrìobhadh oraidean agus a’ sgrìobhadh ceistean. Fhuair 4 sgioba a-steach dhan iar-chuairt dheireannach ann an Dùn-Èideann is an uair sin gheibh dà sgioba a-steach dhan cuirt deireannach. Bha tòrr spòrs agam fhìn is aig Alix is tha sinn a’ coimhead air adhart ri bhith a’ dol gu Dùn-Èideann ann an seachdainn neo dhà air sgàth ’s gun d’fhuair sinn na comharaichean as àirde a-mach as an deasbad air fad. A bharrachd air seo, chaidh sgioba eile bhon IRA ann ach ged a rinn iad math, cha d’fhuair iad troimhe gu Dùn-Èideann.

Eilidh and I went to a Gaelic debate from Tuesday the 8th of November to the 9th, it was in Stornoway so we travelled by plane. We took part in two debates the first one was that ‘there is too much public money going towards the arts’ and we were supporting the motion and the second one was that ‘we learn more outside school than we do inside school’ and we were opposing the motion. Four teams got through to the semi-finals and as we had the highest points we got through. There was another team from the IRA but unfortunately they didn’t get through. It was a great experience.

Eilidh MacPhee agus Alix Aburn Gàidhlig AS3

S2 Gaelic Film G – an update

Yesterday was a big day for the S2 Gaelic learners because they filmed for the FilmG competition. All their hard work has come into use. Yesterday, we spent all day filming and today we are going to be editing all day. The filming was hard work and it took a couple of times to get each scene right but we hope it all turns out well. We are excited to see the end result. Dol Eoin is the professional camera and sound man who helped us with the filming and is currently helping us with the editing.

Caitlyn and Emma

S2 have been developing their Gaelic speaking skills through taking part in this project but they have also had a chance to work together as a team, developing their communication skills. They have each had the opportunity to work with camera, sound and editing equipment, giving them new technical media skills. The film is currently being edited and will be uploaded to the FilmG website in coming months as part of their youth competition. Keep an eye out for updates as to when voting is open and please vote for us as your favourite film! Thanks to Dòl Eoin for keeping us right throughout the process.

http://filmg.co.uk/en/

This slideshow requires JavaScript.

 

S2 Gaelic learners FilmG competition-The Beginning

This week S2 Gaelic learners are taking part in the FilmG competition, this will help us improve on our Gaelic as well as our co-operation skills. We have started thinking of ideas and sorted out every ones roles. The filming will start on Monday and a few experts will be coming in to assist our crews. Filming will take all day, therefore the pupils will miss all of their classes on Monday. Editing will take place on Tuesday and one of the experts from the previous day will be coming in to help with the editing.

Caitlyn and Emma