Co-Fharpais Sgriobhaidh/ Writing Competition

Tha clasaichean AS1-3 Gaelic agus Gàidhlig air pìosan a sgrìobhadh airson am farpais ChLAS a bhios a’ tachairt gach bliadhna. Bha na luchd-ionnsachadh a’ sgrìobhadh air ‘Mi Fhin’ no ‘Am Baile Agam’ agus bha roighinn aig na fileantaich eadar ‘Mo ghaisgeach’ no ‘Na rudan nach b’urrainn dhomh a bhith beò as aonais’. ’S e co-fharpais nàiseanta a tha seo agus ma bhuannachas iad, tha duaisean rim faighainn – gheibh iad cairt gibht luach £50 airson a’ chiad àite, £30 airson an dàrna àite no £20 airson an treas àite.

S1-3 Gaelic learner and fluent classes have been working on pieces of writing recently to enter the annual CLAS writing competition. Entries are sent away to be judged with the chance of winning a gift voucher to the value of £50 for first place, £30 for second or £20 for third in each category. Pupils were given different titles to choose from and were asked to respond to these as best they could to show off what they have learnt in Gaelic this year.

Advertisements