S5/6 Gaelic Turas dhan BhBC

Four pupils from S5/6 Gaelic visited the BBC last Tuesday to use their Gaelic and learn about career opportunities in the BBC. They all really enjoyed the visit and had the chance to make their own news programme – a challenge they handled very well!

See below for their reviews of the day:

Chaidh mi dhan BBC air turas sgoile. Bha an turas sporsail agus inntineach. Chaidh mi ann comhla ris an clas 5/6 agam. Bha mise a’ deànamh spòrs air na naidheachdan. Choisich mi a-steach aig an àm ceàrr! Bha e eibhinn. ’S e cothrom sgoinneil a bh’ ann. –Ash Young

Chaidh mi dhan BhBC an t-seachdainn sa chaidh chomla ris a’ chlas Gàidhlig agam. Bha e inntineach agus uabhasach sporsail. Dh’ ionnasaich mi moran rudan mu na tha a tachairt ann. Bha mi a’ cleachdadh an computer airson fuaim. ‘S e làtha math a bh’ ann. Bha na daoine làn eòlas mun BhBC agus An Là. Chunnaic mise dè bha iad a’ dèanamh. Chòrd a’ BBCc ruim gum mòr! – Lauren Grant

Chaidh mi dhan BhBC an t-seachain sa chaidh chomla ris a’ chlas Gàidhlig agam. Bha e uabhasach sporsail agus glè inntinneach. Bha e math ionnsachadh mu na tha luchd-obrach a’ dèanamh ann. Bha mi a’ lìbhrigeadh am program naidheachd. Bha lìbhrigeadh a’ còrdadh rium airson bha e glè sporsail agus ‘s e cothrom glè mhath a bh’ ann. Bu toigh leam a’dhol air ais. – Megan Bain

Chaidh an chlas Gàidhlig dhan BhBC ann an Inbhir Nis.  Bha e uabhasach inntinneach. Bha sinn ag ionnsachadh mu ag obair na diofar camarathan agus na dealbhan.  Bha e glè spòrsail! Bha mo charaidean a’ lìbhrigeadh na naidheachan, An Là, bha e èibhinn! Nuair a bha sinn aig a’ BhBC, bha sinn a’ bhruidhinn anns a’ Gàidhlig.  An dèidh làimhe, bha a’ chlas a’ dol dhan a’ bhaile agus bha sinn a’ dol dhan iomadh bùthan. Bha e glè mhàth! – Leila Jack

Advertisements