An Deasbad 2015

Air Dimairt an 3 den t-Samhain, chaidh Megan O’ Donnell agus Kirstyn Howarth S3 gu Steòrnabhagh airson Deasbad. Chòrd e rinn gu mòr agus ’s e rud gu math eadar-dhealaichte a bh’ ann. Dh’ionnsaich sinn tòrr sgìlean mu Deasbad agus air na rudan a bha sin a’ Deasbad mu dheidhinn.

Bha e gu math inntinneach a bhith ann an suidheachadh gu tur ann an Gàidhlig fad 2-3 laithean. Bha e a’ còrdadh rinn a bhith ag ionnsachadh mun cultar agus eachdraidh Leòdhas nuair a bha sinn ann. Chaidh sinn gu àitichean ùra mar Dùn Charlabhagh, an Gearannan agus traigh brèagha le stuaghan mòra.

Bha an Deasbad fhèin gu math eadar-dhealaichte bho na deabaidan a rinn sinn anns an sgoil. Bha barrachd ullachadh againn ri dhèanamh agus bha barrachd smachd againn air an cuspair. Bha e inntinneach chluinntinn na diofar beachdan aig daoine anns na h-òraidean aca agus bha e glè inntinneach èisteachd ris na diofar cuspairean cuideachd.

Kirstyn Howarth agus Megan O’ Donnell S3

 

  • Rinn an dithis aca glè mhath, bha aca ri dà dheasbad ullachadh, ag argamaid gu bheil na meadhanan-sòisealta a’ mileadh càirdeas agus an uair sin nach eil an ginealach aca nas fortanaiche ri ginealach sam bith eile.The girls represented the IRA at this year’s Deasbad and did very well, gaining respectable marks against some teams which were much older. They both spoke strongly and handled the questions put to them by opposing teams very well. Adjudicator’s feedback was positive; commending Kirstyn for how well varied the tone of her voice and Megan for presenting a well thought out, clear speech.

    ’S math a rinn sibh!

    Gheibh sibh barrachd fios mun deasbad an seo: http://www.deasbadbtalba.com/

Advertisements