Sanjeev Kohli Learns Gaelic!

There are 9 days left to watch Sanjeev Kohli’s Gaelic challenge. A really good programme for learners who will be able to identify with many of the problems he has along the way.

From the BBC:

Sanjeev Kohli of Still Game fame has already proven he has the gift of the gab, but can the Scottish comedian, actor and writer turn his hand to Gaelic? Over the course of six months we’ll watch as he is put through his paces in order to meet his self-imposed challenge: to present an entire music show live on BBC Radio nan Gaidheal.

Along the way he’ll have supporters and conspirators galore, from Mairi MacArthur, who will be his Gaelic teacher, to Gaelic comedienne Carina MacLeod and Radio nan Gaidheal funnyman Derek ‘Pluto’ Murray. But while it’s all very well taking Gaelic classes in the big city, how will he cope in the
real home of Gaelic, the Outer Hebrides? His quest will take him and the family on a Gaelic road trip to the Isle of Lewis, taking on some challenges along the way as he seeks to master the language.

Will he crack it? Only time and a lot of hard work will tell, but language tips and laughs are guaranteed as Sanjeev sets out into a new Gaelic world.

Worth a watch!

http://www.bbc.co.uk/programmes/b05q4tq4

Advertisements

An Deasbad 2015

Air Dimairt an 3 den t-Samhain, chaidh Megan O’ Donnell agus Kirstyn Howarth S3 gu Steòrnabhagh airson Deasbad. Chòrd e rinn gu mòr agus ’s e rud gu math eadar-dhealaichte a bh’ ann. Dh’ionnsaich sinn tòrr sgìlean mu Deasbad agus air na rudan a bha sin a’ Deasbad mu dheidhinn.

Bha e gu math inntinneach a bhith ann an suidheachadh gu tur ann an Gàidhlig fad 2-3 laithean. Bha e a’ còrdadh rinn a bhith ag ionnsachadh mun cultar agus eachdraidh Leòdhas nuair a bha sinn ann. Chaidh sinn gu àitichean ùra mar Dùn Charlabhagh, an Gearannan agus traigh brèagha le stuaghan mòra.

Bha an Deasbad fhèin gu math eadar-dhealaichte bho na deabaidan a rinn sinn anns an sgoil. Bha barrachd ullachadh againn ri dhèanamh agus bha barrachd smachd againn air an cuspair. Bha e inntinneach chluinntinn na diofar beachdan aig daoine anns na h-òraidean aca agus bha e glè inntinneach èisteachd ris na diofar cuspairean cuideachd.

Kirstyn Howarth agus Megan O’ Donnell S3

 

  • Rinn an dithis aca glè mhath, bha aca ri dà dheasbad ullachadh, ag argamaid gu bheil na meadhanan-sòisealta a’ mileadh càirdeas agus an uair sin nach eil an ginealach aca nas fortanaiche ri ginealach sam bith eile.The girls represented the IRA at this year’s Deasbad and did very well, gaining respectable marks against some teams which were much older. They both spoke strongly and handled the questions put to them by opposing teams very well. Adjudicator’s feedback was positive; commending Kirstyn for how well varied the tone of her voice and Megan for presenting a well thought out, clear speech.

    ’S math a rinn sibh!

    Gheibh sibh barrachd fios mun deasbad an seo: http://www.deasbadbtalba.com/