Ceanglaichean feumail air Twitter

A lorg Gaidhlig air loidhne? Tha torr buidhnean Gaidhlig a’ cleachdadh Twiter a-nis. Feuch na ceanglaichean seo:

https://twitter.com/Inverness_Royal

Acadamaidh Rioghail Inbhir Nis

https://twitter.com/Guthan_G

Cunntas sa Ghàidhlig le stiùiriche diofraichte gach seachdain

https://twitter.com/CliGaidhlig

Tha Clì Gàidhlig a’ cur taic ri luchd-ionnsachaidh inbheach

https://twitter.com/bordnagaidhlig1

Am prìomh buidheann poblach le dleastanas Gàidhlig a bhrosnachadh & a leasachadh. The principal public body responsible for promoting & developing Gaelic. #BnaG

https://twitter.com/cnag_Alba

Buidheann leasachaidh na Gàidhlig – coimhearsnachd, òigridh, adhartas

https://twitter.com/CNPInbhirNis

The main aim of CnP is to promote and support the establishment and maintenance of education through the medium of Gaelic

https://twitter.com/BBCAimsir

Fiosrachadh mionaideach, ùr bho sgioba na h-aimsire aig BBC Alba.Kirsteen NicDhòmhnaill agus Sarah Cruickshank.

https://twitter.com/LearnGaelicScot

LearnGaelic is the first stop for learning Scottish Gaelic

https://twitter.com/BBCSpors

Spòrs ionadail, nàiseanta agus eadar nàiseanta bho BBC Gàidhlig. Local, national & international sports news from BBC Gaelic

https://twitter.com/LeughLeabhar

Chaidh Chomhairle nan Leabhraichean a stèidheachadh gus leughadh, sgrìobhadh agus litreachas na Gàidhlig a leudachadh

https://twitter.com/ainmeanaite

Ainmean-Aite na h-Alba is the national organisation for Gaelic place-names in Scotland

https://twitter.com/FilmGAlba

Dèan Film Gàidhlig! Cuspair : Cliù | Make a Gaelic Short! Theme : Fame / Reputation

https://twitter.com/ceumannan

Gaelic learners’ course for secondary schools

https://twitter.com/anseotal

An Stòr-dàta Briathrachais Gàidhlig – The Gaelic Terminology Database

https://twitter.com/AcairBooks

Acair publish a wide range of Gaelic, English and Bilingual books

https://twitter.com/RoyalMod2015

The Royal National Mòd 2015 takes place in Oban from 9th – 17th October 2015

https://twitter.com/GaidhligOG

Fiosrachadh agus naidheachdan bhon iomairt Ghàidhlig @ Oilthigh Ghlaschu. Information and news from the Gaelic @ Glasgow University initiative.

https://twitter.com/bbcnaidheachdan

Naidheachdan agus fiosrachadh sa Ghàidhlig bhon BhBC

Advertisements