Program a’ Cheilidh

Roinn na Gàidhlig

Fàilte don Chèilidh! Welcome to the Ceilidh!

 1. Fàilte
 2. Pìobaireachd
 3. Natalie S4 : A Fhleasgaich Òig
 4. Bàrdachd P7: Gearain a’ Choineanaich
 5. Fìdeag: Peter P7
 6. Faith P7: Crodh an Tàilleir
 7. Dannsa Gàidhealach: Eilidh & Megan
 8. Leila S6: Chuir iad mise a dh’eilean leam fhìn
 9. Còisir P7: Alba gu Bràth
 10. Jessica P7: Horo Mo Rùn…
 11. Bàrdachd: Kayleigh & Amy S2- A’ Ghrian
 12. Lauren S2: Saxophone
 13. Eilidh: Comunn Uibhist is Bharraigh
 14. CòisirG IRA: Reul Àlainn a’ Chuain & òran eile
 15. Matilda S5: Eilean mo Ghràidh
 16. Angus S2: Pìobaireachd
 17. Katie S3 : Hopeless Wanderer
 18. Peter P7: A Ribhinn Òg
 19. Peter S6: A Ribhinn Òig
 20. Soraidh Leibh

SEINNIBH CÒMHLA RINN!!  SING ALONG!

Soraidh leibh is oidhche mhath leibh,  
Oidhche mhath leibh, beannachd leibh;
Guidheam slàinte ghnàth bhith mar ribh;
Oidhche mhath leibh, beannachd leibh.

Chan eil inneal-ciùil a ghleusar
Dhùisgeas smuain mo chlèibh gu aoibh
Mar nì duan o bheòil nan caileag;
Oidhche mhath leibh, beannachd leibh.

Soraidh leibh is oidhche mhath leibh,            
Oidhche mhath leibh, beannachd leibh;
Guidheam slàinte ghnàth bhith mar ribh;
Oidhche mhath leibh, beannachd leibh.

 Taing mhòr airson tighinn!

Thanks for coming along!

Advertisements