Litearrachd Tarsaing na Sgoile

17/3/15

Tha sgoilearan an còmhnaidh a’ feuchainn ris na sgìlean litearrachd aca a neartachadh anns a h-uile cuspair. Fhuair S1 Gàidhlig cothrom obrachadh le tidsear Beurla, Miss Hiorns, a chuidich sinn le leasain air mar a sgrìobhas tu sgeulachd eagalach. An ath leasan, chaidh sinn dhan choille air cùlaibh na sgoile far an robh sgoilearan a’ lorg càirtean a dh’ iarr orra smaoineachadh mu caractaran, structar, cànan s.m.s.a.a.

 

Literacy is promoted across the school and Miss McLennan teamed up with Miss Hiorns, English, to deliver a lesson on how to write a scary story. Pupils had to find cards hidden around the forest behind the school which asked them to think carefully about character, structure, language etc. These lessons developed skills which will be useful to pupils beyond the Gaelic classroom.

 

Advertisements