Cèilidh Dà-Chànanach aig Acadamaidh Rìoghail Inbhir Nis

4/6/15

Bha an cèilidh dà-chànanach aig Acadamaidh Rìoghal Inbhir Nis air Diardaoin 4mh den Òg Mhios bha e uabhasach math! Bha na sgoilearan ann an IRA agus Bun Sgoil Gaidhlig Inbhir Nis a’ seinn, a’ dannsadh agus a’ cluich ionnsramaidean dhuibh aig a’ chèilidh.  Bha e uabhasach sporsail agus bha na sgoilearan a bha an sàs bho BSGI agus IRA glè mhath!

 

The Gaelic Department organised a bilingual ceilidh in the IRA on Thursday 4th June, it was very good! The pupils from the IRA and the BSGI were singing songs, dancing and playing instruments at the ceilidh.  It was very fun and the pupils involved from the BSGI and the IRA were great!

 

Leila Jack S6

Advertisements