Thainig an sgriobhadair Domhnall S. Moireach dhan sgoil air madainn Dihaoine airson buth-obrach a dheanamh leis na sgoilearan ‘sa choigeamh bliadhna. Bha iad ag obair air leasachadh na sgilean sgriobhadh aca, gu h-araidh airson sgriobhadh cruthachail. Thuirt na sgoilearan gun do dh’ionnsaich iad torr agus gun do chord e riutha gu mor. Moran Taing a Dhomhnaill!

The award-winning author Donald S. Murray visited the school on Friday morning to do a workshop with the S5 pupils. They were learning how to develop their creative writing skills. The pupils said they found it a valuable experience and thoroughly enjoyed the visit. Many thanks Donald!

Advertisements