Sgrìobhadh

Mod photo

P1040372

Bha a’ chiad bhliadhna trang a’ sgrìobhadh airson co-fharpaisean eadar-dhealaichte ro na saor-làithean.  Fhuair iad fios air ais gun deach leotha gu math.  Sgrìobh iad air an cuspair ‘An Taghadh’ no ‘Cogadh’ airson co-fharpais Comann Luchd-Teagaisg Àrd-Sgoiltean agus air diofar chuspairean airson Mòd Ionadail Inbhir Nis.  Meallaibh ur naidheachd!

The 1st Year Gàidhlig class were busy last term writing for different literature competitions.   They all did very well.  They wrote on the topic ‘The Choice’ or ‘War’ for the Gaelic Secondary Teachers’ Association writing competition and on a variety of different topics for the competitions at the local Inverness Mod.  Struan Cuthbert got the first prize for writing a poem at the local Mod.  Well done!

Advertisements