Tachartasan

Cuimhnichibh gu bheil Mod Inbhir Nis ann Dihaoine seo (21mh) aig Eden Court.

Remember the Local Inverness Mod is this Friday (21st) at Eden Court.

http://www.acgmod.org/localmods/detail/inverness

 

Agus an uairsin air oidhche luain tha an tachartas seo:

Cuirm Deireadh na Bliadhna

Advertisements