Duaisean Mòd Inbhir Nis 2013

Mod prizes 2013

Advertisements

Gàidheil òga ann an Tiriodh le CnaG

CNAG 2013 aTha sgoilearan san Acadamaidh air a bhith a’ dèanamh duais Iain Muir còmhla ri Shona Chaimbeul bho ChNAG.  Bha iad ann an Tiriodh an t-seachdain a chaidh le sgoilearan eile bho air feadh Alba a tha a’ dèanamh an aon seòrsa obair.

Gaelic medium pupils from the Academy have been doing the John Muir Award through the medium of Gaelic this year.  They recently visited Tiree as part of  this work.

http://www.bbc.co.uk/naidheachdan/22950165

Ioma-mheadhan – Multimedia Visit

Blog photoAn-diugh bha Evelyn Coull a’ ceilidh air Roinn na Gàidhlig.  Chuala clasaichean air an darna agus an còigeamh bliadhna mu a beatha agus a h-obair.  Tha iomadh obair eadar-dhealaichte air a bhith aig Evelyn ann an saoghal na Gàidhlig.  Tha i ag obair san Aonad Ioma-Mheadhan aig Comhairle nan Eilean Siar an-diugh.  Bhruidhinn i mu làrach ùr feumail airson sgoilearan AS5  www.ansgeulachdghoirid.com

Today Evelyn Coull visited the Gaelic Department.  Classes on 2nd and 5th year heard about her life and work.  Evelyn has had many different Gaelic jobs including work in drama, media and education.  She now works at the multimedia unit at Comhairle nan Eilean Siar (Western Isles Council) developing multimedia resources for Gaelic education.  She spoke about a new website which will be particularly useful for those doing Higher Gàidhlig or Gaelic.  www.ansgeulachdghoirid.com

Tapadh leibh Evelyn!

 

Rannsachadh Gàidhlig sa Choimhearsnachd

Attachment 1 GAELIC PRIZE

Rinn clasaichean Gàidhlig obair mhòr a’ rannsachadh co mheud buidheann eadar-dhealaichte a tha a’ cleachdadh Gàidhlig nan obair.  Bhuannaich Roinn na Gàidhlig duais £400 airson an rannsachadh a rinn iad.

Comunn na Gàidhlig ran a competition last term which invited Scottish schools teaching Gaelic to record examples of the language being used by communities and businesses.   Gaelic classes in the academy got involved in this project.  Their work will feed into research by HIE on the economic and social impact of Gaelic.  We are delighted to announce that our school submitted the longest list of businesses and groups using the language and won first prize, receiving £400 which will be used in the Gaelic department.  .  Pictured are some of the pupils who were involved in the project with their list of over 150 businesses and groups from all over Scotland that are using Gaelic in some way.

www.cnag.org

www.hie.co.uk/gaelic/

Cuirm Deireadh na Bliadhna

Tha Roinn na Gàidhlig agus Bun Sgoil Ghàidhlig Inbhir Nis a’ cur cuirm shònraichte air dòigh airson pàrantan agus a’ choimhearsnachd.

The Gaelic Department and Bun Sgoil Ghàidhlig Inbhir Nis are organising an end of year performance.  The evening will incorporate a post Mòd concert and drama.

Cuirm Deireadh na Bliadhna