FC Sonas

#OCTCAMP | Tha direach àite neo dhà air fhàgail air campa làithean-saora An Dàmhair againn! Airson chlàraidh cuir post-d gu: fcsonas2020@gmail.com

#OCTCAMP | We are down to the last remaining spaces for our October Holiday Camp! To register your child’s interest email us on: fcsonas2020@gmail.com #GàidhligIsOurGoal

Iomairt Ghàidhlig Inbhir Nis: Cur-seachadan na seachdain 12.10.2020 + claiseachd le Spòrs Gàidhlig

#cleachdiaigantaigh

Dimàirt 13mh Dàmhair, 18:00 air bhideo beò: Cailleachan-oidhche Dàmhair  

Cuspairean? Cruthaich cailleachan-oidhche foghair le truinnsear! Bidh truinnsear cairt, cairt eile, peansailean dathte agus siosar a dhìth

Diardaoin 15mh Dàmhair, Claiseachd le Spòrs Gàidhlig, clas 7 suas, buidheann madainn & feasgar aig Cùl Lodair: fiosrachadh & clàradh aig http://www.spors.scot

18:00 air bhideo beò: Ealain ceum air cheum

Cuspairean? Nì sinn dealbh air leòmhann! Bidh cairt / pàipear geal, peann agus peansailean / crayons dathte a dhìth!

Airson faighinn dhan bhideothan, dèan like air an duilleag facebook: ‘Gàidhlig air loidhne le Shona – geamaichean, ealain, spòrs’

A chàirdean,

Iomairt Ghàidhlig Inbhir Nis, activities bulletin for the week ahead:

Tuesday 13th October, 18:00 on facebook live video: Autumn Owl decorations

Activities this week? Make a owl decoration from a paper plate. You’ll need some card, a paper plate, colouring pencils and scissors

Thursday 15th October, Gorge challenge at Culloden with Spòrs Gàidhlig, P7 and up, morning & afternoon sessions, info & booking at http://www.spors.scot

18:00 on facebook live video: Art step by step

Activities this week? We will draw a lion! You’ll need: white card / paper, a pen, and colouring pencils / crayons

To access the events, please ‘like’ the facebook page ‘Gàidhlig air loidhne le Shona – Geamaichean, Ealain, Spòrs’

Chì sinn ann sibh, see you there!

Le dùrachdan

Shona

Comunn na Gàidhlig

Tha Iomairt Ghàidhlig Inbhir Nis air a libhrigeadh le Comunn na Gàidhlig agus air a maoineachadh le Bòrd na Gàidhlig.

Mise agus am Mòd

Bho Sgioba na Gàidhlig aig Comhairle na Gàidhealtachd:

Tha Sgioba na Gàidhlig a’ cur fàilte air na cuimhneachain a th’ agaibh air a’ Mhòd bho na bliadhnachan a chaidh seachad agus air a’ chiad Mhòd Air-loidhne ann an 2020. Tha Comhairle na Gàidhealtachd a’ coimhead air adhart ri bhith a’ cur fàilte air Mòd Nàiseanta Rìoghail 2021 ann an Inbhir Nis, prìomh bhaile na Gàidhealtachd.

The Gaelic team would like to invite schools to share their favourite Mòd memories, including this year’s first virtual Mòd, to celebrate The Highland Council welcoming the 2021 Royal National Mòd taking place in Inverness, the capital city of the Highlands.

Cuiribh thugainn na cuimhneachain agaibh air post-d aig gaelic@highland.gov.uk ro Dhihaoine 6 Samhain.

Submissions to be emailed gaelic@highland.gov.uk by Friday 6 November.

Dh’ fhaodadh sibh smaoineachadh air na leanas / Content could include the following… 

  • Dè tha Am Mòd a’ ciallachadh dhòmhsa  What the Mòd means to me
  • Carson a tha Am Mòd cudromach dhan Ghàidhlig? Why is the Mòd important to Gàidhlig?
  • Dè na rudan a tha a’ dol air adhart aig a’ Mhòd? What happens at a Mòd?
  • Ar clas agus cuimhneachain sgoile mun Mhòd   Our class and /or school Mòd memories
  • Mòd Air-loidhne A Virtual Mòd 

Tha fàilte air ur cuimhneachain Mòid ionadail agus Mòid Nàiseanta a chur a-steach. Both class or individual contributions are welcome. Memories shared can be from both local and national Mòd events.

Tha sinn a’ moladh gun cleachd sibh an app Book Creator agus gabhaidh sinn ri dòighean eile a tha cruthachail cuideachd. We encourage contributions that are created using Book Creator. The following Padlet by Robert Quigley shares book creator links and resources. https://padlet.com/robert_quigley1/eyzbdnvp093y1gjr We will accept entries that use other creative ways to share memories.

Gheibh gach sgoilear teisteanas. All submissions will receive a certificate with those that are highlighted as highly commendable shared with An Comann Gàidhealach to celebrate your participation in this event.

Tha sinn a’ guidhe làithean-saora Dàmhair sona dha luchd-obrach agus na sgoilearan agaibh. We would also like to take this opportunity to wish all school staff and pupils a restful October holiday.

✨ Iomain aig a’ Mhòd | Shinty at the Mòd ✨

Featuring Finlay AS4 Disathairne 10/10/20 @ 11m!

Tha Eòghan Stiùbhart, Iomain Cholmcille, a’ toirt sùil air saoghal na camanachd ann am bliadhna far an do chuir Coronabhìorais casg air Cupa Camanachd a’ Mhòid.

Eòghan Stewart from Iomain Cholmcille, the Gaelic Shinty Project, takes a look at the world of shinty in a year where the Coronavirus resulted in the cancellation of the Mòd Cup.

Maili AS1 air a’ BhBC

Bhruidhinn Maili ris a’ BhBC an t-seachdain-sa chaidh. Seo na bh’ aice ri radh mi dheidhinn:

“Nuair a bha mi a’ bruidhinn airson am BBC bha mi a’ faireachdainn rud beag nearbhach oir cha robh fhios agam de bha dol a thachairt. Ach nuair a rinn sinn rehersals beag bha mi a’ faireachdainn nas fhearr agus misneachail airson a bruidhinn. Chord e rium a bruidhinn agus tha mi toilichte gun do rinn mi e!”

You can see Maili’s interview with the BBC on the BBC Alba channel at 6.23pm on Monday 12th October.