Royal National Mod 2020 -Inverness Civic reception launch

Sheinn Anna NicLeòid AS3 aig an tachartas seo Diluain. Bidh Anna tric a’ riochdachadh na sgoile agus nach i a bhios ga dhèanamh gu math!

https://www.ancomunn.co.uk//nationalmod/moddetail/the-royal-national-mod-2020

https://www.bbc.co.uk/naidheachdan/50628635

Blas

Thadhal Seonaidh Mac an t-Saoir (Trail West) agus Muireann Ní Raghallaigh à Èirinn oirnn an t-seachdainnsa chaidh airson performance beag agus còmhradh a dhèanamh le sgoilearan. Ghabh iad òrain, puirt agus dh’innis iad dhuinn beagan mu Ghàidhlig agus Gaeilge agus na cothroman a tha iad air fhaighinn.

Chòrd e rinn gu mòr agus taing mhòr dhan sgioba aig Blas a chuir seo air dòigh dhuinn.

Dè Do Sgeul?

Tha cothrom do sgrìobhadair/dealbhadair òg le Gàidhlig àite fhaighinn air an sgeama “Dè Do Sgeul?” aig Urras Leabhraichean na h-Alba, le taic bho Chomhairle nan Leabhraichean. Gheibh an neach seo taic mheantarachd airson an obair aige fhèin a leasachadh, cothrom a bhith a’ cruthachadh clàr na co-labhairt StoryCon, agus seachdain aig Moniack Mhòr. Is e cothrom air leth a th’ ann, agus is e 27mh Samhain an ceann-là. Ma tha daoine òga san sgoil agaibh eadar 14 agus 17 bliadhna a dh’aois aig am biodh ùidh ann, nach iarr sibh orra tagradh a chur a-steach. Gheibhear fiosrachadh an seo: https://www.thestoryis.co.uk/apply/storyboard-apply/

There is an opportunity for a young Gaelic-speaking writer/illustrator to win a place on the Scottish Book Trust’s “What’s Your Story?” programme, supported by the Gaelic Books Council. This person will get mentorship support to develop their own work, the chance to design the programme for the StoryCon conference, and a week at the Moniack Mhòr writing centre. It’s a great opportunity, and the deadline is 27th November. If there are young people in your school between the ages of 14 and 17 who would be interested, please let them know and encourage them to apply. You will find full information here: https://www.thestoryis.co.uk/apply/storyboard-apply/

Airson barrachd fiosrachaidh, cuir fios thugainne aig Comhairle nan Leabhraichean no gu Allan Berry aig Urras Leabhraichean na h-Alba. For more information, please contact us here at the Gaelic Books Council, or Allan Berry at the Scottish Books Trust.

Beairteas – Ruairidh MacLean

Thàinig Ruairidh MacIlleathain a bhruidhinn ri AS1/2/5/6. Dh’innis e seann sgeulachdan dhuinn bho na làithean a dh’fhalbh.

Beachdan o AS2

Cha robh e boring mar a tha Gàidhlig.

Bha e inntinneach x4

Bha e ùr is diofraichte.

Cha robh sinn air na sgeulachdan sin a chluinntinn.

Bha e math gu robh ceangal ann ri Inbhir Nis.

Fun.

Math x5

Beachdan o AS5/6

Chòrd e rium gu mòr. Bha e spòrsail agus inntinneach èisteachd agus ag ionnsachadh mu na sgeulachdan, agus chòrd e rium an dòigh anns an robh e ga innse, a bha gu chumail spòrsail agus nach robh ga dhèanamh doirainneach. Is chòrd e rium cho annasach ’sa bha na sgeòil cuideachd agus cho math ’s a tha e a bhith cumail seann storaidhean mar seo beò an-diugh anns a’ Ghàidhlig!

Chòrd na sgeulachdan rium gu mòr. Bha e gu math inntinneach a’ cluintinn na seann sgeulachdan air ag aithris anns an aon dòigh ’s a bhiodh iad bliadhnaichean air ais. ’S e rud math a th’ ann airson cumail na sgeulachdan beòtro na linntinn de luchd-labhairt na Gàidhlig.

Chòrd e rium gu mòr. Bha e gu math inntinneach. Chòrd an storaidh rium gu mòr agus ga chluinntinn an àite a bhith ga leughadh. Bha e uabhasach math le cuideigin ag innse an storaidh dhuinn. Spòrsail. ’S e storaidh sgoinneil a bh’ ann, rinn e an storaidh inntinneach is spòrsail. Fhuair sinn tuigse air ciamar a bhiodh iad ag innse storaidhean bliadhnaichean air ais. Chòrdadh seo rium a-rithist!

Bha e math a’ faighinn a-mach mu dheidhinn na seann storaidhean agus bha e gu math inntinneach.

Bha an storaidh agus an dòigh a bha e ag innse an sgeulachd uabhasach math.

Chòrd e rium gu mòr a bhith ag èisteachd ri stòraidhean nach cuala mi ron a seo. Is tha mi dhen bheachd gur e rud math a th’ann a bhith a’ cluinntinn mu chultar is eachdraidh na Gàidhlig ann an dòigh diofraichte.

Chòrd na storaidhean rium gu mòr agus bha an dòigh a bha e ag innse na storaidhean ga dhèanamh nas inntineach. Chòrd e rium a bhith ag ionnsachadh mi dheidhinn Fionn. Tapadh leibh.

Thuirt S5/6 aig an deireadh “Am faod sinn sin fhaighinn a h-uile Diardaoin? No co-dhiù èisteachd ri stòraidhean air an leughadh?”

Mòd Ghlaschu 2019

Mod Naiseanta  2019

’S ann an Glaschu a bha an Mòd Nàiseanta am bliadhna seo agus abair Mòd a bha ann. Bha seachdain làn cèol, Gàidhlig agus spòrs aig gach duine a chaidh ann. 

Thoisaich an seachdain air Disathairne le farpaisean le ionstramaidean a’ leitheid clarsach, a’ phìob mhòr, bogsa ciùil, feadan, fhidheall, cello, melodian, keyboard agus piano. Rinn Eilidh MacPhee agus Calum Dunbar glè mhath sna farpaisean phiob mhòr le Eilidh a’ faighinn a’ chiad àite san pìobarachd agus fhuair Calum an treiseamh àite san farpais march fo sia-deug.

Air Diluain agus Dimairt bha Mòd na cloinne a ruith. Bha na farpaisean làn daoine òga talantach deiseil airson sealltainn na b’ urrainn dhaibh a’ dèanamh. Bha farpaisean seinn ann an dithisean, seinn aon-neach, bardachd, sgeulachgan, buidheanan drama, coisirean luchd-ionnsachaidh, action song agus buidheann folk.  Rinn na seinneadaran san sgoil uabhasach math. Fhuair Jessica Hanvidge an bonn airgead agus bha Eilidh MacPhee soirbheachail a-rithist le a buannachadh an farpais tradiseanta bho aoisean sia-deug gu ochd-deug. Bha Anna Macleod soirbheachail anns an farpais seinn dithisean a’ tighinn an dàrna aite, agus fhuair i an darna àite anns an farpais seinn aon neach. Cuideachd, fhuair Isabella Summerville a’ chiad àite anns am farpais seinn aon-neach fo aois dà-deug.

’S e Diciadain nuair a bha na farpaisean clarsach a’ toiseachadh, cuideachd an silver pendant, gold medal agus deireadh an farpais drama. Chum an seachdain a’ dol gu soireabhachail air Diardaoin le dannsa Gàidhealach, farpais na coisirean dùthchail agus san oidhche and deireadh den farpais tradiseanta. Thainig na farpaisean aig a’ Mhòd gu crioch air Dihaoine leis an farpais coisir Margaret Duncan, an Lovat agus Tullibarden agus an farpais puirt. Bidh Alix Aburn ann an S6 a seinn comhla ri Coisir Gàidhlig Inbhir Nis a fhuair an treasamh àite anns an farpais, Lovat agus Tulibarden. Chriochnaich an Mòd am bliadhna seo leis na coisirean uile a’ coinneachadh airson seinn comhla. ’S e deireadh sgoinneil a bh’ ann airson deireadh a’ Mhòd le deagh òrain agus spòrs. Ghabh mòran sgoilearan eile pairt anns a’ Mhòd agus rinn iad uile uabhasach math. 

Abair seachdain a bh’ ann aig a’ Mhòd, cothrom math airson na sgoilearan againn a’ seallatainn cho sgoinneil sa tha iad. Tha sinn a’ coimhead air adhart ris a’ Mhòd an ath bhliadhna ann an Inbhir Nis.

Le Alix Aburn AS6

The IRA was well represented again at this year’s National Mòd in Glasgow. Congratulations to all those who came home with prizes and placings and well done to all those who took part.


Gaelvember

Bidh sgoilearan AS1-3 a’ gabhail pàirt ann an iomairt airson cleachdadh na Gàidhlig a bhrosnachadh le #GàidhligSaMhàin no #gaelvember. Gheibh a h-uile sgoilear ‘cead-siubhail’ is bidh aca ri ‘stampaichean’ fhaighinn airson gnìomhan sònraichte co-cheangailte ri Gàidhlig m.e. ag ionnsachadh Gàidhlig do charaid, a’ cleachdadh Gàidhlig air na meadhanan-sòisealta no a’ cruthachadh podcast anns a’ Ghàidhlig. Gheibh an sgoilear leis an àireamh stampaichean as motha duais £20 agus bidh trì duaisean eile ann luach £10.

S1-3 Gàidhlig pupils will be taking part in a competition to encourage the use of Gaelic across the school. Based on the social media campaign #gaelvember, pupils will each receive a ‘passport’ which they should aim to fill with ‘stamps’ earned for completing tasks which promote the use of Gaelic e.g. creating motivational Gaelic posters, writing a Gaelic social media post, creating a podcast in Gaelic, teaching a friend/family member some Gaelic. Evidence should be presented to a member of the Gaelic department staff in order to earn a stamp. The pupil with the most stamps at the end of November will receive a Waterstones voucher worth £20 and three runners up will each receive £10.

Le taing do Àrd-Sgoil Sheumais Ghilleasbuig. J

Siuthad

The annual Skills Development Scotland / Highland Council Gaelic careers event took place at Eden Court on Wednesday 9th October. Senior pupils from Gaelic and Gaidhlig classes were in attendance and had to opportunity to take part in workshops and visit exhibitors. The event encouraged pupils to consider their future career paths and think about how Gaelic may be useful to them in the world of work. We even made the news!

“Chòrd an latha rium gu mòr. Dh’ionnsaich mi tòrr mu dheidhinn obraichean Gàidhlig” Bethany

“Bha an latha sgoinneil, dh’ionnsaich mi gu bheil tòrr obraichean ann tron Gàidhlig” Niamh

“Thug e orm smaoineachadh mu mar a tha dà-chananachas a’ toirt buaidh air mo bheatha agus na cothroman a th’ agam” Ruairidh

“Chòrd e rium tòrr agus dh’ionnsaich mi tòrr mu dheidhinn na cothroman obrach ann an Gàidhlig. Cha robh dad ceàrr leis agus bha an latha uabhasach math” Finlay

“Dh’ionnsaich mi tòrr aig Siuthad mu dheidhinn Gàidhlig agus chord an latha rium gu mòr” Marianna

“I enjoyed the day and learnt lots from it, especially Joan Duncan’s workshop where we were learning what skills we already have and learning what animal we were most like” Emma

“Chòrd Siuthad rium gu mòr, dh’ionnsaich mi tòrr mu dheidhinn na cothroman a tha ann leis a’ Ghàidhlig. Chòrd na stallaichean a bha steidhichte mun cuairt Eden Court rium oir bha cothrom agad a’ bruidhinn ri tòrr buidhnean” Calum

“Chòrd e rium gu mòr, oir fhuair sinn a-mach mu dheidhinn na diofar cothroman a tha ri fhaighinn tro mheadhan na Gàidhlig” Matthew