FilmG – CBBC Alba

An t-seachdain-sa chaidh, bha mi fhèin, Breagha agus mo charaid Ceitidh, a’ gabhail pàirt ann am pìos fiolmadh airson CBBC Alba.

Bha iad ag iarraidh bruidhinn rinn mu dheidhinn am FilmG a rinn an dithis againn an-uiridh.

Tha mi a’ smaoineachadh gun robh an dithis againn beagan nearbhasach aig an toiseach ach nuair a bha sinn a’ faighinn eòlach air dè na bha sinn a’ dèanamh, bha sinn air bhol mu dheidhinn an cothrom a fhuair sinn.

Dh’fhaighnich iad ciamar a fhuair sinn am beachd airson an fhiolm, an robh trioblaidean sam bith againn leis a’ fiolmadh, dè an taic a bh’ againn ri toirt gu daoine ùr a’ fiolmadh agus an robh e a’còrdadh rinn.

’S e cothrom agus rud sgoinneil a bh’ ann, bha an dithis againn uabhasach toilichte gun d’fhuair sinn an cothrom.

http://filmg.co.uk/en/films/1849/

Tha e coltach gun tèid e a-mach ~6.35 air Dimairt 11mh an Gearran. Cùm sùil a-mach air a shon!- Miss McLennan

Mòd Ionadail Inbhir Nis 2020 | Inverness Provincial Mòd 2020

Gheibh a h-uile sgoilear cothrom pàirt a ghabhail ann am Mòd Ionadail Inbhir Nis 2020. Thèid litir dhachaigh an t-seachdain-sa ag iarraidh air sgoilearan beachdachadh air dè chòrdadh riutha dèanamh. Tha sinn ag iarraidh orra na litrichean a thilleadh thugainn airson Dihaoine 28mh an Gearran, fiù ‘s mura h-eil iad airson a dhol ann. ‘S e fìor dheagh chothrom a tha seo, a’ toirt cothrom do sgoilearan an cuid Gàidhlig a chleachdadh taobh a-muigh na sgoile.

All pupils will receive a letter this week inviting them to take part in this year’s Inverness Provincial Mòd. We ask that letters are returned to us, signed by a parent or guardian, for Friday 28th February regardless if your child intends to take part or not. The local Mòd is a great opportunity for pupils to use their Gaelic outside the classroom and can help build confidence in the language. Gabh an cothrom!

Further copies of the letter can be downloaded and printed below.

Film G 2020: le Katie B agus Issy S

FilmG is a short Gaelic film competition that anyone who can speak a bit of Gaelic can be in. A lot of people all over Scotland enter to compete for the prizes which includes up to £2.5k on training equipment, 200 pound voucher and 100 pound voucher.

Our film is about an election for school president with two candidates Marianna Grande and Domhaill Sheumais but SPOILER ALERT another candidate called Ceiteag comes in at the last minute and wins. 

The film was lots of fun to make, we got two days off school to make it! A cameraman and actor, Donald Ian Mackinnon came in to help us.

The FilmG theme this year is leading or guiding.

You can vote for us at the filmg website  http://filmg.co.uk/en/ it would be a great help!

Thank you for reading

‘S e co-fharpais fiolmaichean goirid a th’ ann an FiolmG a ‘s urrainn dha duine sam bith tha ga bruidhinn a bhith ann. Bhidh torr diofar dhaoine bho air feadh Alba aig aois sam bith a’ gabhail pairt ann am FilmG. Tha diofar dhuaisean ann: £500 airson fiolmadair og as fhearr agus airson inbhich duaisean suas gu £2.5k airson innealachdan fiolmeadh!! Ma tha thu fortanach, bidh cothrom agad a dhol sios gu Glaschu airson nan duaisean seo a ghleidheadh. 

Tha fiolm againn leis an ainm ‘An Crunadh’. Is ann mu dheidhinn taghadh airson priomh-mhinistear na sgoile a tha e le dithis dhaoine a’ stri air a son, Mairianna Grande agus Domhaill Sheumais. Ach SPOILER ALERT tha cudeigin leis an ainm Ceiteag a’ tighinn a-steach aig a’ mhionaid mu dheireadh is ise a’ buannachadh!

Bha am fiolm uabhasach sporsail ri chruathachadh, fhuair sinn da latha dheth an sgoil air a son cuideachd! Thainig fear-chamera is actair a-steach leis an ainm Domhnaill-Eoghainn MacFhionghain airson ar chuideachadh.  

B’ e cuspair na bliadhna ‘Treoraich’, ged nach eil feum agad cumail ris. 

‘S urrainn dhut bhotadh dhuinn air an larach-linn http://filmg.co.uk/en/ bhiodh e nar cuideachadh mor.

Tapadh Leibh

Blas

Thadhal Seonaidh Mac an t-Saoir (Trail West) agus Muireann Ní Raghallaigh à Èirinn oirnn an t-seachdainnsa chaidh airson performance beag agus còmhradh a dhèanamh le sgoilearan. Ghabh iad òrain, puirt agus dh’innis iad dhuinn beagan mu Ghàidhlig agus Gaeilge agus na cothroman a tha iad air fhaighinn.

Chòrd e rinn gu mòr agus taing mhòr dhan sgioba aig Blas a chuir seo air dòigh dhuinn.

Dè Do Sgeul?

Tha cothrom do sgrìobhadair/dealbhadair òg le Gàidhlig àite fhaighinn air an sgeama “Dè Do Sgeul?” aig Urras Leabhraichean na h-Alba, le taic bho Chomhairle nan Leabhraichean. Gheibh an neach seo taic mheantarachd airson an obair aige fhèin a leasachadh, cothrom a bhith a’ cruthachadh clàr na co-labhairt StoryCon, agus seachdain aig Moniack Mhòr. Is e cothrom air leth a th’ ann, agus is e 27mh Samhain an ceann-là. Ma tha daoine òga san sgoil agaibh eadar 14 agus 17 bliadhna a dh’aois aig am biodh ùidh ann, nach iarr sibh orra tagradh a chur a-steach. Gheibhear fiosrachadh an seo: https://www.thestoryis.co.uk/apply/storyboard-apply/

There is an opportunity for a young Gaelic-speaking writer/illustrator to win a place on the Scottish Book Trust’s “What’s Your Story?” programme, supported by the Gaelic Books Council. This person will get mentorship support to develop their own work, the chance to design the programme for the StoryCon conference, and a week at the Moniack Mhòr writing centre. It’s a great opportunity, and the deadline is 27th November. If there are young people in your school between the ages of 14 and 17 who would be interested, please let them know and encourage them to apply. You will find full information here: https://www.thestoryis.co.uk/apply/storyboard-apply/

Airson barrachd fiosrachaidh, cuir fios thugainne aig Comhairle nan Leabhraichean no gu Allan Berry aig Urras Leabhraichean na h-Alba. For more information, please contact us here at the Gaelic Books Council, or Allan Berry at the Scottish Books Trust.