FilmG

Theid Premiere a chumail ann an Rum 235 an-diugh aig 1.40f. Failte air a h-uile duine. faodaidh sibh bhotadh air loidhne aig A’ Chiad Latha Draoidheil.

Advertisements

FilmG 2017

Pupils from S1 and S2 Gaidhlig took part in FilmG as an optional lunchtime club and filming took place last week. The film will appear on the FilmG website early next year and pupils will undertake a campaign for votes next term.

The FilmG short film competition runs every year and all pupils get the chance to be involved at some point between S1 and S3. It’s a great way to develop their teamwork, leadership, literacy and technology skills in a fun environment. The Gaelic department are very grateful to Shona, Comunn na Gaidhlig, for taking the lead on the project this year.

Read more about the process here:

Bha feum againn a dol gu club FilmG aig àm lòn gach Diardaoin.

Thòisich e le beachachadh air dè bha am film againn dol a bhith mu dheidhinn. Dh’aontaich sinn air ‘The Wizard of Oz’ ach steidhichte san latha an-diugh san sgoil.

An uair sin, sgrìobh sinn an scriopt. Bha a h-uile duine ann am buidhean agus bha feum aca sgrìobhadh dè bha dol a thachairt, na props a bha a dhìth oirnn, cò bha dol a chluich na diofar pàirtean agus tòrr rudan eile.

Fhuair:

Dorothy – Mia

Scarecrow – Órla

Tinman – Keri

Leomhann – Anna

Draoidh – Fionnladh

Elfaba (Wicked Witch of the West) – Katie

Muncaidh – Siobhan

Glinda – Caitlynn

Tidsear – Niamh

Neach-taic an tidsear – Calum

Nuair a bha na còig seallaidhean deiseil rinn sinn tòrr deasachadh. Chaidh sinn thairis air na loidhnichean againn, ciamar am biodh am peasantach aig na diofar caractaran agus dè na ‘sets’ a bhiodh sinn a chleachadh.

Air Diluain an 4mh latha den Dùbhlachd, thòisich sinn a’ filmeadh. Thàinig Debbie NicAoidh agus Alasdair MacillEathain a-steach dhan sgoil airson ar cuideachadh. Bha an dithis aca uabhasach còir agus chuidich iad sinn le an dòigh a bha sinn dol a coiseachd, na diofar ‘camara shots’ a bhiodh sinn feumach air.

Chuir sinn crìoch air ceithir seallaidhean air na Diluain agus an sealladh mu dheireadh air Dimairt. Cuideachd, air Dimairt, rinn sinn gearradh le Alasdair. Thug e ùine mhòr ach bha an ‘end result’ glè mhath. Tha sinn an dòchas gum bi tòrr mòr bhotaichean againn agus gum faigh sinn air a’ ghearr-liosta. An uair sin, ‘s dòcha gum faigh sinn duais! Thalla dhan làrach-lìn FilmG agus bhòt dhan fiolm goirid again  – ‘A’ Chiad Latha Draoimheall’.

 

Le Anna NicLeòid agus Keri Johnson AS1

DS Moireach, Sgriobhadair a’ tadhal air clasaichean

Chòrd an turas aig Dòmhnall rinn gu mòr. Bha e feumail agus thug e dhuinn sgìlean ùra a bha gu math inntinneach. Dh’inns e dhuinn mu dheidhinn na mothachaidhean againn agus ciamar as urrainn dhut gan cleachdadh airson a dhèanamh na storaidhean againn nas fheàrr agus nas fìor.

It was very a useful visit that helped us improve our writing and how our senses come into it and relates to every situation. It was very interesting and we really enjoyed it. It’s positively improved our folio writing pieces in Gàidhlig and English.

Megan O’ Donnell agus Lois Ravenhill AS5

An t-seachdain sa chaidh, bha Mgr Murray a tighinn a-steach airson ag ionnsachadh dhuinn air ciamar as urrainn dhuinn describe an atmosphere ann an Super Senses. Bha sinn cuideachd a’ dèanamh impressions air tidsearan agus bha sin èibhinn.

Caitlynn Cornish AS1

Thàinig Mgr Moireach a-steach a’ bruidhinn dhan chlas againn airson a’ bruidhinn rinn mu dheidhinn a’ sgrìobhadh storaidhean math. Dh’inns e gun robh na ‘Supersenses’ an rud as curdromaiche anns an storidh. Thuirt e gun robh ‘Superhearing’ an fhear as cudromaiche agus tha ‘Supersmell’ a’ cuideachadh an storaidh a bhith inntinneach. Cuideachd, thuirt e na bi a’ cleachdadh ‘Supersight’ cus agus cleachd ‘Supertouch’ uaireannan cuideachd. Bha e ag ràdh cha robh mòran cothroman a’ cleachdadh ‘Supertaste’ ach tha e tric ceangailte ri ‘Supersmell’.

Evie MacLeod AS1

Nuair a bha Mgr Moireach an seo, bhruidhinn e mu dheidhinn na ‘Supersenses’ agus thuirt e gu robh ‘Superhearing’ an rud as cudromaiche ann an sgeulachdan. Na cur cus fiosrachadh mu dheidhinn ‘Supersight’ anns na sgeulachdan agad, thuirt e gu bheil e nas fheàrr airson am mac-meanma aig na daoine a tha a’ leughadh an sgeulachd. Dh’ionnsaich mi gu bheil toll aig gach taobh den cheann aig caileachan-oidhche na cluasan aca agus tha na rudan a tha a’ coimhead mar cluasan rudeigin eile a thaobh faireachdainn.

Rona Campbell AS1

Thàinig Mgr Moireach dhan sgoil againn ag innse mu dheidhinn na Supersenses a dh’fheumas tu nuair a tha thu a’ sgrìobhadh leabhar no bàrdachd. Dh’inns e dhuinn mu dheidhinn:

  • Supersmell – a’ toirt faireachdainn dhan storaidh neo bàrdachd
  • Supertouch – dìreach a’ cleachdadh uaireannan airson dòighean
  • Superhearing – an fhear as cudromaich as na Supersenses. Chleachdadh airson comhradh agus èist airson loidhnichean daoine eile
  • Supersight – airson an setting
  • Supertaste – dìreach uaireannan

Rachel Sutherland AS1

An t-seachdain sa chaidh, bha an sgrìobhadair Mgr Moireach a’ tighinn gu an IRA agus a’ teagasg sinn mu dheidhinn sgrìobhadh. Last week the author Mgr Moireach came to the IRA and he taught us about writing.

Arwen MacKenzie AS1

LanguageNut – Language Resources for the BGE

S1-3 Gaelic and Modern Languages learners have access to the LanguageNut website to support their language studies in school. Occasionally, time is set aside in class to work on this but pupils can also access the website at home with their individual log in. The website helps consolidate and build on learning in class and allows pupils to work at their own pace. Through the website, pupils can also access resources to learn many other world languages which allows them to explore their own interests further at home.

Inverness Royal Academy is currently in 2nd place in the world rankings but we would like to make it to the top! Please encourage your child to practice their language skills at home using LanguageNut and this will help support their learning in class.

If your child has lost or forgotten their log in details, they should speak to Miss McLennan or their class teacher.

LanguageNut

Deasbad Nàiseanta nan Àrd Sgoiltean 2017

Cluinnidh sibh criomagan bhon a’ chiad chuairt air iplayer air program sonraichte  bho Radio nan Gaidheal. Bidh Eilidh Nic a’ Phi, a bhuannaich an-uiridh, a’ libhrigeadh a’ chiad phrogram. Theid program eile a-mach an ath-sheachdain air a libhrigeadh le Alix Aburn far an cluinn sibh pairt den deasbad aig Christina Gleeson agus Eilidh O’ Donnell a ghabh pairt am bliadhna.

Program 1

 

Buth-obrach Drama le Catriona Lexy Chaimbeul

Bha Catrìona Lexy Chaimbeul còmhla rinn Dimairt gus bùth-obrach dràma a dhèanamh. Dh’ionnsaich clas Gàidhlig AS1 mu ghluasad, slàinte agus sunnd agus bha iad ag aithris sgeulachdan eagalach.  Seo mar a chòrd an latha riutha.

This slideshow requires JavaScript.

Lewis: Bha e uabhasah spòrsail.

James: Chòrd na storaidhean taibhse rium.

Orla: Bha e math a bhith a’ gluasad an-comhnaidh an àite suidhe ag èisteachd.

Eve: Chòrd e rium nuair a rinn sinn statues.

Siobhan: Chòrd e rium nuair a rinn sinn ‘Columbian Hypnosis’.

Caitlynn: Bha e math airson gluasad mun cuairt.

Evie: Is toigh leam ‘Columbian Hypnotism’.

Rona: Bha e uabhasach èibhinn agus chòrd e rium gu mòr!  ❤

Thomas: Bha e tòrr nas sporsail na bhith a’ suihde a’ dèanamh obair.

Duncan: Uabhasach sporsail a cluich geamannan math.

Calum: Chòrd a’ cluich gemannan rium.

Ali: Chòrd e rium air sgàth ’s chluich sinn geamannan.

Anna: Chòrd an latha rium air sgàth ’s bha na geamannan a chluich sinn sgoinneil agus bha na storaidhean a chula sinn matha cuideachd.

Rachel: Bha e SGOINNEIL! Tha mi ag iarraidh i air ais.

Keira: Bha e ok. Is toigh leam na storaidhean.

Ryan: Chòrd mi na geamannan agus a’ dèanamh statues agus na storaidhean.

Max: Ceart gu leor.

Keri: Chòrd an drama le Catrìona rium gu mòr, bha e uabhasach sporsail agus dèanaidh mi a-rithist .

Katie: Bha e sporsail.

Lucy: Bha e a’ còrdadh rium ag èisteachd gun a sgeulachdan.

Iain: Bha sporsail agus math.

Deasbad Naiseanta 2017

Chaidh mise, Eilidh, agus Christina gu Deasbad Nàiseanta na h-Alba ann an Steòrnabhagh. Bha tòrr spòrs againn ach cha d’fhuair sinn a-steach dhan darna cuirt. Rinn sinn tòrr caraidean ùra is chaidh am misneachd againn suas. Tha sinn airson ga dhèanamh an ath-bhliadhna air sgàth ’s gun do dh’ionnsaich sinn tòrr is ’s e cothrom glè mhath a th’ ann.

We went to the Scottish National Debate in Stornoway. We really enjoyed this experience as we gained confidence and we got to meet lots of new people. Unfortunately, we didn’t make it through to the second round but we hope to go back next year.

Eilidh O’ Donnell agus Christina Gleeson AS423380224_2015833155315348_394568250438531939_n