Deasbad Nàiseanta nan Àrd Sgoiltean 2017

Cluinnidh sibh criomagan bhon a’ chiad chuairt air iplayer air program sonraichte  bho Radio nan Gaidheal. Bidh Eilidh Nic a’ Phi, a bhuannaich an-uiridh, a’ libhrigeadh a’ chiad phrogram. Theid program eile a-mach an ath-sheachdain air a libhrigeadh le Alix Aburn far an cluinn sibh pairt den deasbad aig Christina Gleeson agus Eilidh O’ Donnell a ghabh pairt am bliadhna.

Program 1

 

Advertisements

Buth-obrach Drama le Catriona Lexy Chaimbeul

Bha Catrìona Lexy Chaimbeul còmhla rinn Dimairt gus bùth-obrach dràma a dhèanamh. Dh’ionnsaich clas Gàidhlig AS1 mu ghluasad, slàinte agus sunnd agus bha iad ag aithris sgeulachdan eagalach.  Seo mar a chòrd an latha riutha.

This slideshow requires JavaScript.

Lewis: Bha e uabhasah spòrsail.

James: Chòrd na storaidhean taibhse rium.

Orla: Bha e math a bhith a’ gluasad an-comhnaidh an àite suidhe ag èisteachd.

Eve: Chòrd e rium nuair a rinn sinn statues.

Siobhan: Chòrd e rium nuair a rinn sinn ‘Columbian Hypnosis’.

Caitlynn: Bha e math airson gluasad mun cuairt.

Evie: Is toigh leam ‘Columbian Hypnotism’.

Rona: Bha e uabhasach èibhinn agus chòrd e rium gu mòr!  ❤

Thomas: Bha e tòrr nas sporsail na bhith a’ suihde a’ dèanamh obair.

Duncan: Uabhasach sporsail a cluich geamannan math.

Calum: Chòrd a’ cluich gemannan rium.

Ali: Chòrd e rium air sgàth ’s chluich sinn geamannan.

Anna: Chòrd an latha rium air sgàth ’s bha na geamannan a chluich sinn sgoinneil agus bha na storaidhean a chula sinn matha cuideachd.

Rachel: Bha e SGOINNEIL! Tha mi ag iarraidh i air ais.

Keira: Bha e ok. Is toigh leam na storaidhean.

Ryan: Chòrd mi na geamannan agus a’ dèanamh statues agus na storaidhean.

Max: Ceart gu leor.

Keri: Chòrd an drama le Catrìona rium gu mòr, bha e uabhasach sporsail agus dèanaidh mi a-rithist .

Katie: Bha e sporsail.

Lucy: Bha e a’ còrdadh rium ag èisteachd gun a sgeulachdan.

Iain: Bha sporsail agus math.

Deasbad Naiseanta 2017

Chaidh mise, Eilidh, agus Christina gu Deasbad Nàiseanta na h-Alba ann an Steòrnabhagh. Bha tòrr spòrs againn ach cha d’fhuair sinn a-steach dhan darna cuirt. Rinn sinn tòrr caraidean ùra is chaidh am misneachd againn suas. Tha sinn airson ga dhèanamh an ath-bhliadhna air sgàth ’s gun do dh’ionnsaich sinn tòrr is ’s e cothrom glè mhath a th’ ann.

We went to the Scottish National Debate in Stornoway. We really enjoyed this experience as we gained confidence and we got to meet lots of new people. Unfortunately, we didn’t make it through to the second round but we hope to go back next year.

Eilidh O’ Donnell agus Christina Gleeson AS423380224_2015833155315348_394568250438531939_n

Mòd Loch Abar 2017

20171101_150722.jpgBha am Mòd am bliadhna-sa ann an Loch Abair agus abair gun robh e àlainn. Bha an aimsir meadhanach math fad na t-seachdain agus nach robh spòrs ann. Bha mise dìreach suas air an Disathairne agus air Dimairt agus bha mise agus Iain Hunter a’ cluich airson Alba an aghaidh Gaelcholaiste Dhoire agus bhuannaich sinn 3-1. ‘S e geam math a bh’ ann agus bha cothrom againn a’ bruidhinn ri na h-Eireanneach. Bha mi sìos air an Dimairt cuideachd airson farpaisean seinn, bàrdachd agus còmhradh. Bha feadhainn de na sgoilearan sa chlas agam sìos cuideachd agus a’ gabhail pàirt mar – Calum Dunbar, Iain Hunter, Kirsty O’ Reilly. Tha mi a’ smaoineachadh gun do chord am Mòd ris a h-uile duine. Chòrd e riumsa gu cinnteach agus tha mi a’ coimhead air adhart ri am Mòd sìos ann an Dùn Omhain an ath-bhliadhna.

Le Fionnlagh MacIllFhinnein S2

This year’s Mòd was in Lochaber and what a Mòd it was. The weather was ok throughout the week with a few ‘little’ showers. I was just up on the Saturday and the Tuesday. Me and Iain Hunter got our first caps for Scotland playing against Gaelcholaiste Dhoire. We beat them 3-1 and it was good because we got to chat with them at the end. I was down on Tuesday for singing, poetry and conversation. Some other of my peers were there as well including Calum Dunbar, Iain Hunter and Kirsty O’ Reilly. I think that this year’s Mòd was a successful one and can’t wait for Dunoon next year!

Finlay MacLennan S2

Tasglann na Gàidhealtachd

Chaidh clasaichean Eachdraidh S3&4 gu Ionad–Tasglan na Gàidhealtachd. Bha leabhraichean, litrichean is paipearean fiosrachail air an taisbeanadh dhuinn agus sinn a’ rannsachadh Malairt Thrailleachd a’ Chuan Shiair. Rannsaich sinn a  bhuaidh a bh’aige  ri baile Inbhir Nis – mar eiseimpleir, gun deach an sgoil againn a thogail le airgead bhon mhalairt.  Bha e duilich cuid de na paipearan a leughadh air sgaths bha an sgriobhadh cho sean – agus an cuspair cho brònach . Ghabh sinn notaichean air na dh’ionnsaich sinn. Fhuair sinn cuideachd cothrom faicinn na storan mora de leabharaichean is paipearan nach àbhaist dhan phoball fhaicinn. Leugh sinn litrichean bho Alexander Baillie agus Seumas Friseil ag innse mun obair ghrannda as an robh iad an sàs is cho beartach is a dh’ fhàs iad.  Chuala sinn mu Ealasaid NicDhiarmaid a bha na tràill air aon àm, mus d’ fhuair i saorsa. (Chùm i fhèin an uairsin traillean ge-ta!) Chaidh a ceathrar chloinne an toirt a dh’ Alba is chaidh an cuir gu sgoil ann am Farrais. Chan fhaca iad am mathair tuilleadh.

Chord an turas annasach seo  rinn gu mor!!

The S3 & 4 Eachdraidh classes visited the Highland Archive Centre in Inverness. We saw many books, letters and important documents about the Atlantic Slave Trade. From these documents we got to see a connection between the Highlands and the West Indies at this terrible time. We also got to see the Strong Room where all of the archives are held. We also saw a very old book from the 1500’s which was really interesting but difficult to read! We read letters written by Elizabeth McDermott who had been a slave but was then a ‘free’ woman who owned slaves herself. She had four children taken from her, they were sent to Forres to school, they never saw their mother again It was a really interesting trip and we really enjoyed it!

 

https://www.highlifehighland.com/highland-archive-centre/

 

S3/4 Gaelic Trip to Leodhas

S3/4 Gaelic have just returned from a fantastic three day trip to the Isle of Lewis. We left Inverness Royal Academy at 8am on Monday and were driven to Ullapool in the school minibus. (Thanks Mr T!) The ferry over to Lewis was much bumpier than anyone had expected but luckily no one was too ill! We changed at the hostel into school uniform before visiting the Nicolson Institute and taking part in a quiz with one of their S3 learner classes. We then visited the new e-Sgoil and were given a presentation on how it works and a tour of the building. We had dinner at the Crown Hotel where everyone ordered their food in Gaelic. In the evening, we played Gaelic Uno. On Tuesday, we were picked up by a minibus and taken on a tour of the West Side. The first stop was Arnol blackhouse where we were given a Gaelic medium quiz which was quite tricky but was good practice for our language skills. We then stopped at Shawbost Norse Mill where Miss McLennan told us a bit about how it was used and we tried to work out the mechanisms. At Dun Carloway, we visited the small visitor centre before a short walk up to the broch. Miss McLennan talked about how and why it was built and used over the centuries. We have a picnic at Dail Mor beach and then played some games. In the afternoon, we went to Calanais Stones and the neighbouring visitor centre. On our return to Stornoway, we stopped off at the Lewis War Memorial and looked at the names of those lost in war and admired the view. Our final, most poignant, stop was at the Iolaire memorial where we were drenched but this only added to the atmosphere as Miss McLennan told the story of what had happened there. On Tuesday evening, some went to visit their island families while others had a fish supper in the hostel where we sang ceilidh songs and played some silly games. On Wednesday morning, we first went to the Lews Castle museum where we learnt more about history and culture of the islands. After a short walk back into the town centre, we had some free time at the shops and cafes. We collected our bags from the hostel before making our way to the ferry. On the ferry, we were very lucky and were taken up to the bridge and told about all the technology they use to navigate across the Minch. Some of the group also saw dolphins from the ferry as we passed the Summer Isles. The school minibus collected us from Ullapool and we were back in Inverness just after 6pm. Everyone thoroughly enjoyed the trip and was very reluctant to return!

Turas: S3/4 Gaelic Trip to Lewis

S3 and S4 Gaelic (learner) pupils have been issued with a letter detailing their upcoming trip to the Isle of Lewis. Please read the letter carefully before returning the form section by no later than Friday 1st September. If you have any questions about the trip, please contact Miss McLennan through the school. Extra copies of the letter can be found by clicking the link below.

Letter home