Mòd Ionadail Inbhir Nis 2018

Mealaibh ur naidheachd! 2018 was another hugely successful year for Inverness Royal Academy at the Inverness Provincial Mòd. Seo mar a chaidh dhuinn:

ÒRAN CÀRAID – DUET Clann aois 13 agus fo 18 Fosgailte Children 13 and under 18 Fluent & Learners

1st Kirstyn Howarth & Faith Elson

SEINN AON-GHUTHACH – SOLO SINGING Balaich aois 13 gu 15 Fileanta – Boys 13 to 15 Fluent Bràigh Loch Iall

1st Finlay MacLennan

SEINN AON-GHUTHACH – SOLO SINGING Caileagan aois 16 gu 18 Fosgailte Girls 16 to 18 Fluent & Learners Own Choice

1st Kirstyn Howarth

FIDHEALL FIDDLE Clann aois 13 gu 15 Children 13 to 15 Slow Gaelic Air, March, Strathspey & Reel

2nd Finlay MacLennan

SEINN AON-GHUTHACH – SOLO SINGING SEANN NÒS – TRADITIONAL Clann aois 13 gu 15 Children 13 to 15 Own Choice

1st Anna NicLeòid

2nd Eilidh MacPhee

3rd Finlay MacLennan

SEINN AON-GHUTHACH – SOLO SINGING SEANN NÒS – TRADITIONAL Clann aois 16 gu 18 Children 16 to 18 Own Choice

1st Kirstyn Howarth

AITHRIS RANN – VERSE SPEAKING Clann aois 16 gu 18 Fosgailte Children 16 to 18 Fluent & Learners Own Choice

1st Alix Aburn

AITHRIS RANN – VERSE SPEAKING Clann aois 13 gu 15 Fileanta Children 13 to 15 Fluent Còmhdhail

1st Eilidh Russell

AITHRIS RANN – VERSE SPEAKING Clann aois 13 gu 15 Luchd-ionnsachaidh Children 13 to 15 Learners Anns a’ Mhonadh

1st Amy Robertson

2nd Grace King

3rd Annalise Beith

LEUGHADH AIR A’ CHIAD SEALLADH – READING AT SIGHT Clann aois 11 gu 12 Fileanta Children 11 to 12 Fluent

Katie Torrens

CÒMHRADH – CONVERSATION Clann aois 13 gu 15 Fileanta Children 13 to 15 Fluent

1st Eilidh MacPhee

2nd = Finlay MacLennan

2nd =Anna NicLèoid

Orla Johnson

Keri Johnson

Calum Dunbar

Eilidh Russell

LEUGHADH AIR A’ CHIAD SEALLADH – READING AT SIGHT Clann aois 13 gu 15 Fileanta Children 13 to 15 Fluent

1st Eilidh Russell

2nd Calum Dunbar

Orla Johnson

CÒMHRADH – CONVERSATION Clann aois 16 gu 18 Fileanta Children 16 to 18 Fluent

1st Alix Aburn

2nd Kirstyn Howarth

SGEULACHD SGRÌOBHTE – WRITTEN STORY Àrd-sgoiltean Secondary Schools CUSPAIR SAM BITH – OWN CHOICE

Orla Johnson

CLÀRSACH – HARP Adhartach – Advanced 2 Contrasting Gaelic Airs

1st Amy Watson

PÌOBAIREACHD – PIPING 4-Part March Clann fo aois 15 Children under 15

1st Calum Dunbar

PÌOBAIREACHD – PIPING Strathspey and Reel Clann fo aois 15 Children under 15

1st Calum Dunbar

PÌOBAIREACHD – PIPING March, Strathspey & Reel Clann fo aois 19 Children under 19

2nd Eilidh MacPhee

PÌOBAIREACHD – PIPING Jig Clann fo aois 19 Children under 19

2nd Calum Dunbar

3rd Eilidh MacPhee

PÌOBAIREACHD – PIPING Pìobaireachd Clann fo aois 19 Children under 19

2nd Calum Dunbar

 

 

Advertisements

An Taghadh

Bha Taghadh aig AS1 ann an Nuadh-Eolas. Chruthaich iad partaidhean poilitigeach, sgriobh iad poileasaidhean agus manifestos agus bha aca ri taisbeanaidhean a thoirt seachad. Bhuannaich SPP – ‘s math a rinn sibh!

This slideshow requires JavaScript.

GLAN: Leugh, Sgrìobh, Cunntais – Ceisteachan do Phàrantan | Read, Write, Count – Parent Questionnaire

A chàirdean,

Mar phàirt de leasachadh Leugh, Sgrìobh, Cunntais tha sinn air ceisteachan goirid a chruthachadh airson beachdan phàrantan fhaighinn mu na dòighean a dh’fhaodadh sinn cur ri goireasan do phàrantan ann am foghlam tron Ghàidhlig a’ dol air adhart.

Bhithinn taingeil nam b’ urrainn dhuibh na ceanglaichean gu h-ìosal a chuir mun cuairt tro ar lìonraidhean do phàrantan aig a bheil clann ann am foghlam tron Ghàidhlig.  Bidh na ceisteachain fosgailte gu Dimàirt 29 Cèitean.

As part of the development of Read, Write, Count we have compiled a short questionnaire to get parents’ views on the ways we can contribute to the resources available to GME parents.

I would be grateful if you could share the below links through your networks to parents who have children in Gaelic medium education.  The questionnaires will be open until Tuesday 29 May.

Gàidhlig – https://www.surveymonkey.co.uk/r/TWBQVP7

English – https://www.surveymonkey.co.uk/r/TP3FZ3J

Le dùrachd,

Ruaraidh

Ruaraidh Mac an t-Saoir | Ruaraidh MacIntyre

Oifigear Plana Gàidhlig | Gaelic Plan Officer

 

Mòd letters

All pupils who signed up to take part in this year’s local Mòd should receive a letter this week with further details. Please take time to read the letter carefully and return the second page to the Gaelic department for Friday 25th May to allow final arrangements to be made.

 

Co-fharpais ChLAS

S1-3 Gaelic and Gaidhlig classes will be taking part in a writing competition over the next few weeks. Fluent pupils will have the choice between:

Tha cus àite aig spòrs ann an saoghal na meadhanan – Sports is given too prominent a role in the media

 no

Cha bhithinn beò às aonais teicneòlas – I couldn’t live without technology

 no

Saorsa – Freedom

Gaelic learners will be able to choose between:

Mise – Me

no

Na cur-seachadan agam – My hobbies

DUAISEAN – Prizes

A’ chiad duais – cairt gibht luach £50          First prize – £50 gift card

An dàrna duais – cairt gibht luach £30       Second prize – £30 gift card

An treas duais – cairt gibht luach £20        Third prize – £20 gift card

Bruidhnibh ri ur tidsear Gàidhlig airson barrachd fiosrachaidh.

Speak to your Gaelic teacher for more information.

Ceann-latha: Diluain 11 An t-Ògmhios 2018

Closing date – Monday 11th June 2018

Cafaidh Gàidhlig

Tha Cafaidh Gàidhlig a’ tachairt gach Diciadain aig àm lòn, le farpais-cheist, geamaichean agus briosgaidean. Uaireanan, bidh sgoilear à sgìre Pheairt a’ gabhail pàirt cuideachd air ceangal bhideo. Tha an club seo gu math spòrsail agus saor ‘s an asgaidh agus fàilte air na fileantaich uile ann an S1/2.