Fàilte AS1! Welcome new S1!

Chòrd e gu mòr ri Miss McLennan coinneachadh ri sgoilearan AS1 aig BSGI an t-seachdain-sa. ’S bochd nach d’fhuair sinn cothrom tighinn sìos is ur faicinn ceart ach nach math gu bheil tèicneòlas mar Google Meet againn? Tha sinn an dòchas gun d’fhuair sibh cothrom eile coimhead air na Slides agus gun cuir sibh ceistean sam bith thugainn tro Google Classroom.

Hello to our new S1 Gaelic pupils. Hopefully you had a chance to look through the slides on Google Classroom and find out a bit more about the department. If you have any questions, pop them on Google Classroom and we’ll do our best to answer them for you.

Mòd Inbhir Nis

Unfortunately the Inverness Local Mòd has had to be cancelled this year in response to the current uncertainty surrounding the Coronavirus.

All pupils who have entered the Mòd will be able to collect their entry money from Miss McLennan at a later date. Apologies for the unavoidable disappointment.

Blàr Bhreatainn

Thàinig Mgr. Ian Hallam a choimhead oirnn an-dè (2/3/20) gus innse dha AS2 Eachdraidh mu dheidhinn Blàr Bhreatainn. Bha athair Mgr Hallam a’ sabaid ann agus tha Mgr Hallam air tòrr mòr rannsachadh a dhèanamh air a’ chùis. Sheall e dhuinn rudan a chruinnich e air an topaig agus bha na sgeulachdan aige gu math pearsanta agus inntinneach. Seo agaibh leabhraichean a tha rim faighinn anns an leabhar-lann air an topaig seo ma tha ùidh sònraichte aig duine ann.

S2 Eachdraidh were visited by Mr Ian Hallam who spoke about his father’s involvement in the Battle of Britain. He has done considerable research on the topic and was able to show us pictures and objects from the time. The books below are available in the school library if anyone wishes to do further research on the topic.

Duaisean FilmG

Thachair na duaisean FilmG air an 14mh den Gearran 2020 aig an Old Fruitmarket ann an Glaschu. Chaidh mi ann còmhla ri mo charaidean Noel agus Katie agus cuideachd mo phiuthar Keri is mo phàrantas, Pàdraig is Sarah. Nuair a fhuair sinn ann, chaidh sinn suas na staidhre airson reception beag ro na duaisean. An sin, chunnaic sin mo cho-ogha Eilidh NicIain a bha air an geàrr liosta cuideachd! An uair sin, chaidh sinn a-steach don Phrìomh Talla airson a suidhe agus a’ coimhead air na duaisean. Bha sinn uile a’ suidhe aig Bòrd 4 air beulaibh an stage mar sin, bha sinn a’ faicinn a h-uile càil. Gu mì-fhortanach, cha do bhuannaich am fiolm agam duais air an oidhche ach bhuannaich mo cho-ogha Eilidh duais airson Fiolm Fòn Làimhe as fheàrr. Bha mi cho toilichte dhi 🙂

As dèidh na duaisean, chaidh sinn uile don reception area (neo am bàr!) agus sin far an d’ fhuair sinn cothrom Eilidh fhaicinn as dèidh an duais a bhuannachadh. Cuideachd, chunnaic mi Miss McLennan is thog i dealbh dhuinn! An uair sin, chunnaic Noel agus Keri gur robh triùir bho Sgoil Gilcomston a’ dèanamh dealbhan de Bharraigh am Peansail air na sticky notes a bha air a’ bhalla! Chaidh mi a-null dhaibh agus bha iad gu math toilichte le bhith a coinneachadh rium agus thug mi dhaibh sticker no dhà is cuideachd thug mi dhaibh teadaidh de Bharraidh!

’S e an duine as cudromaiche ris an do choinnich mi ged tha, Darren MacLean a bha na bhritheamh san catagory agam! Bha esan ag innse dhomh gun robh am fiolm a’ còrdadh ris gu mòr is bha e an dòchas gun dèan mi fiolm eile an ath-bhliadhna. Tha mi an dòchas fiolm eile a dhèanamh an ath-bhliadhna airson FiolmG is cuideachd tha mi an dòchas buanachadh! Chì mise (agus Barraidh) sibh an ath-bhliadhna. 😉

Le Orla NicIain AS3

Scottish Book Trust Competition December 2019

Bha clas S1 air caogad facal a sgrìobhadh airson farpais Scottish Book Trust anns an Dùbhlachd.

Thàinig deagh naidheachd thugainn an t-seachdain seo chaidh – bha Calum Torrens, a tha air a’ chiad bhliadhna, air an fharpais ‘Gaelic writers’ a bhuannachadh!

B’ e cuspair an fharpais ‘Ceabain Geamhraidh’, agus gheibhear barrachd fiosrachadh mun fharpais an seo:

https://www.scottishbooktrust.com/50-word-fiction/december-2019-winners

Miss Bruce’s S1 Gàidhlig class entered the Scottish Book Trust’s short story competition in December 2019. Pupils had to submit a 50-word story based on the December theme, ‘Winter Cabin’.

This month we found out that our very own Calum Torrens had won this month’s competition, winning book tokens from the Gaelic Books Council. Well done, Calum! To see his entry and the other winning stories, follow the link below:

https://www.scottishbooktrust.com/50-word-fiction/december-2019-winners

Calum Torrens, age 12

Am measg nan craobhan chan eil duine ann ach mise, air chrith leis an fhuachd.

Chùm mi an teine a’ dol airson mo thilleadh bhon fhuachd.

Le eagal mo bheatha, thog mi mo chasan airson lorg am fiodh a chùm mi beò.

Air ais san t-seòmar bhlàth, a’ cadal leum fhèin.

Translation by Gaelic Books Council

Amongst the trees there is nobody but me, shivering with the cold.

I kept the fire going to keep me from the chill.

Scared for my life, I got up to find the wood to keep me alive.

Back in the warm room, sleeping by myself.

FilmG – CBBC Alba

An t-seachdain-sa chaidh, bha mi fhèin, Breagha agus mo charaid Ceitidh, a’ gabhail pàirt ann am pìos fiolmadh airson CBBC Alba.

Bha iad ag iarraidh bruidhinn rinn mu dheidhinn am FilmG a rinn an dithis againn an-uiridh.

Tha mi a’ smaoineachadh gun robh an dithis againn beagan nearbhasach aig an toiseach ach nuair a bha sinn a’ faighinn eòlach air dè na bha sinn a’ dèanamh, bha sinn air bhol mu dheidhinn an cothrom a fhuair sinn.

Dh’fhaighnich iad ciamar a fhuair sinn am beachd airson an fhiolm, an robh trioblaidean sam bith againn leis a’ fiolmadh, dè an taic a bh’ againn ri toirt gu daoine ùr a’ fiolmadh agus an robh e a’còrdadh rinn.

’S e cothrom agus rud sgoinneil a bh’ ann, bha an dithis againn uabhasach toilichte gun d’fhuair sinn an cothrom.

Last week me, Breagha , and my friend Katie, took part in filming a small bit for CBBC Alba.

They wanted to take to us about the FilmG we made together last year.

We were both nervous at the start but once we know what we were doing, we were excited by the experience.

They asked us how we made the film, if we had any troubles making it, if we had any tips for any other young film makers and if we enjoyed it.

It was a very fun experience and we both enjoyed it.

http://filmg.co.uk/en/films/1849/

Tha e coltach gun tèid e a-mach ~6.35 air Dimairt 11mh an Gearran. Cùm sùil a-mach air a shon!- Miss McLennan

Mòd Ionadail Inbhir Nis 2020 | Inverness Provincial Mòd 2020

Gheibh a h-uile sgoilear cothrom pàirt a ghabhail ann am Mòd Ionadail Inbhir Nis 2020. Thèid litir dhachaigh an t-seachdain-sa ag iarraidh air sgoilearan beachdachadh air dè chòrdadh riutha dèanamh. Tha sinn ag iarraidh orra na litrichean a thilleadh thugainn airson Dihaoine 28mh an Gearran, fiù ‘s mura h-eil iad airson a dhol ann. ‘S e fìor dheagh chothrom a tha seo, a’ toirt cothrom do sgoilearan an cuid Gàidhlig a chleachdadh taobh a-muigh na sgoile.

All pupils will receive a letter this week inviting them to take part in this year’s Inverness Provincial Mòd. We ask that letters are returned to us, signed by a parent or guardian, for Friday 28th February regardless if your child intends to take part or not. The local Mòd is a great opportunity for pupils to use their Gaelic outside the classroom and can help build confidence in the language. Gabh an cothrom!

Further copies of the letter can be downloaded and printed below.

Film G 2020: le Katie B agus Issy S

FilmG is a short Gaelic film competition that anyone who can speak a bit of Gaelic can be in. A lot of people all over Scotland enter to compete for the prizes which includes up to £2.5k on training equipment, 200 pound voucher and 100 pound voucher.

Our film is about an election for school president with two candidates Marianna Grande and Domhaill Sheumais but SPOILER ALERT another candidate called Ceiteag comes in at the last minute and wins. 

The film was lots of fun to make, we got two days off school to make it! A cameraman and actor, Donald Ian Mackinnon came in to help us.

The FilmG theme this year is leading or guiding.

You can vote for us at the filmg website  http://filmg.co.uk/en/ it would be a great help!

Thank you for reading

‘S e co-fharpais fiolmaichean goirid a th’ ann an FiolmG a ‘s urrainn dha duine sam bith tha ga bruidhinn a bhith ann. Bhidh torr diofar dhaoine bho air feadh Alba aig aois sam bith a’ gabhail pairt ann am FilmG. Tha diofar dhuaisean ann: £500 airson fiolmadair og as fhearr agus airson inbhich duaisean suas gu £2.5k airson innealachdan fiolmeadh!! Ma tha thu fortanach, bidh cothrom agad a dhol sios gu Glaschu airson nan duaisean seo a ghleidheadh. 

Tha fiolm againn leis an ainm ‘An Crunadh’. Is ann mu dheidhinn taghadh airson priomh-mhinistear na sgoile a tha e le dithis dhaoine a’ stri air a son, Mairianna Grande agus Domhaill Sheumais. Ach SPOILER ALERT tha cudeigin leis an ainm Ceiteag a’ tighinn a-steach aig a’ mhionaid mu dheireadh is ise a’ buannachadh!

Bha am fiolm uabhasach sporsail ri chruathachadh, fhuair sinn da latha dheth an sgoil air a son cuideachd! Thainig fear-chamera is actair a-steach leis an ainm Domhnaill-Eoghainn MacFhionghain airson ar chuideachadh.  

B’ e cuspair na bliadhna ‘Treoraich’, ged nach eil feum agad cumail ris. 

‘S urrainn dhut bhotadh dhuinn air an larach-linn http://filmg.co.uk/en/ bhiodh e nar cuideachadh mor.

Tapadh Leibh